Kirkens Nødhjelp magasinet

04 2018

Bærekraftsmålene som rettesnor

Leder

Bærekraftsmålene
som rettesnor

Det er nå 12 år til vi skal innfri de globale bærekraftsmålene. Målene er en viktig rettesnor for arbeidet til Kirkens Nødhjelp, og mange av målene er del av vårt arbeid.

Særlig jobber vi med mål 1 som handler om å avskaffe ekstrem fattigdom, mål 6 som handler om at alle mennesker skal få rent vann, og mål 10 som handler om å redusere ulikhet. Heldigvis opplever vi et stort engasjement for disse målene. I Norge er både politikere og næringslivsledere engasjert i innsatsen for bærekraftsmålene, men også menigheter og enkeltpersoner. Og det er viktig. For dersom vi skal nå målene, må vi mobilisere enda flere støttespillere og enda flere økonomiske midler. Jeg mener at det engasjementet hver enkelt av oss har i dette arbeidet, har stor effekt. For gjennom vårt engasjement, klarer vi å få med oss enda flere.

Bærekraftsmålene trenger enorm innsats, innovasjon og nytenkning. Alle må bidra, både rike og fattige land, næringsliv og privatpersoner. Vi skal eliminere ekstrem fattigdom og sult, vi skal skaffe rent vann til alle. Samtidig skal vi også endre strukturene som skaper fattigdom og urettferdighet. Derfor handler bærekraftsmålene også om ulikhet og likestilling.

«Kampen for en rettferdig verden er en av de fire pilarene som diakonene jobber etter», sier diakon Eilev Erikstein. Diakoni handler om at alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet og rettferdighet. I denne kampen må vi stå sammen med dem. Hans Morten Haugen skriver i sin nye bok «Diakoni i velferdssamfunnet»: «Diakoniaktører har vært med på å flytte oppmerksomheten og arbeidet i kirken mot å være tjenende. Dette innebærer å arbeide sammen med dem som har vært undertrykket og fortrengt fra beslutningsprosessene». For oss i Kirkens Nødhjelp handler dette om at vi lindrer nød og hjelper så mange som mulig, men også at vi har som mål å hindre årsakene til fattigdom og urettferdighet.

Private bidrag fra vanlige mennesker er helt avgjørende for dette arbeidet. Støtten fra enkeltpersoner gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å satse der man ser det nytter mest.

I diakonien er også grenseløs nestekjærlighet viktig. Nestekjærlighet handler om at vi skal se hverandre, og gjenkjenne hverandre og at vi alle trenger å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler om både enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Bærekraftsmålene er en god rettesnor også for nestekjærlige handlinger. Alle kan bidra. Det handler om oss.

Tusen takk for at du støtter Kirkens Nødhjelps arbeid for en bedre og mer rettferdig verden.

Tilbake