Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Det livreddende vannet

Juleaksjonen: Et barn er født

Det livreddende vannet

Siden tusenårsmålene kom i 1990, er det gjort mye for å hindre at mor og barn dør i den sårbare første tiden. Verden har lykkes i å redusere antallet barn som dør de første 28 dagene fra 5,1 til 2,7 millioner i perioden etter tusenårsmålene – det betyr en reduksjon fra 36 døde per 1000 nyfødte til 19. Altså en halvering!

Samtidig har kvinners risiko for å dø av fødselskomplikasjoner også nesten halvert seg – fra 385 døde per 100.000 fødsler til 216. Dette har man klart ved å øke kapasiteten på helseklinikkene og styrke rutiner og systemer rundt de gravide.

Alle deler av verden har lykkes i å hindre kvinner og barn fra å dø under og etter fødsel, men sør for Sahara er antallet som dør fremdeles uakseptabelt høy. I 2012 ble det estimert 2,6 millioner mulige tilfeller av alvorlig bakteriesykdom blant spedbarn i dette området. Her er det høy spedbarnsdødelighet – og halvparten dør av infeksjoner. Samtidig er faren for å dø i barsel stor i området – 15 ganger større enn risikoen du og jeg løper.

Siden slutten av 1800-tallet har vi visst at god hygienepraksis hos helsepersonell, og da særlig håndvask mellom pasientbesøk, reduserer risikoen for infeksjon bade hos babyer og mødre. Nyere forskning har dessuten pekt på tilgang til rent vann som en viktig faktor for å unngå dødsfall hos mor og barn. Man peker også på at dårlig vanntilgang og sanitære forhold gjør at mødrene venter med å oppsøke helsehjelp, og at dårlige forhold også fører til fravær av personell. I følge tall fra WHO mangler 40 % av helseklinikkene i 54 fattige land tilgang til rent vann.

Omtrent alle dødsfall forårsaket av infeksjoner kan unngås bade hos mor og barn dersom vi klarer å tilby dem svangerskapskontroller og hygieniske fødestuer med tilgang til rent vann. Dette vet vi, for i 2014 kom en rapport utarbeidet av 16 forskere fra ulike organisasjoner frem til at nettopp dårlig vann, hygiene og rutiner på klinikker og fødestuer økte smittefaren, og at kvinner som føder i lavinntekstsland ofte føder under uhygieniske forhold – enten de føder hjemme eller på en helseklinikk.

Ingens ansvar

En viktig grunn til at hygieneforholdene er så dårlige, er at det som regel er ingens ansvar. Hygienefeltet er komplisert med en rekke fagområder – alt fra ingeniører som installerer pumpene til pedagoger som står for hygieneopplæring i landsbyene. Helseklinikker fokuserer ofte på å forbedre rutiner rundt diagnostisering og behandling, og fokus på ett område fører ofte til at andre områder glemmes. Hygiene er et område som ikke er tilstrekkelig vektlagt i helsestandarder og internasjonale overvåkingsinstrumenter. Denne forsømmelsen forsterkes av at det både på overordnet nivå og i de ulike klinikkene er uklart hvem som har det overordnede ansvaret for gode hygienerutiner.

Forskningen viser at bare ved å bedre hygienen rundt fødsler kan man redusere spedbarnsdødeligheten betraktelig. I 1950 introduserte man et «sterilt fødselsforløp» som reduserte antall barn som døde av stivkrampe betydelig – selv før man hadde en vaksine på plass. Manglende hygienetiltak vil på den andre siden underminere de tiltakene man har gjort på andre områder, og antallet barn og mødre som dør i barsel vil fremdeles være uakseptabelt høyt. Noen forskere mener til og med at hygienetiltak alene vil få ned antallet som dør i barsel – uansett hva som er den underliggende dødsårsaken. Tverrfaglig samarbeid vil være viktig for å oppnå trygge fødsler, og WHO/UNICEF laget i 2015 en global plan for å sikre hygieniske sykehus og klinikker verden over før 2030, noe som samsvarer med de nye bærekraftsmålene.

Kirkens Nødhjelp har tatt rådene på alvor og brukt dem aktivt blant annet i Malawi, der ni helseklinikker har fått forbedret hygienerutiner med rent vann og bedre hygieneforhold for ansatte, pasienter og deres familier. Resultatet har vært færre dødsfall blant mødre og barn på disse klinikkene.

Tilbake

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned