Kirkens Nødhjelp vannmagasin

2021

Vann – en menneskerett

Vann – en menneskerett

Vann er en menneskerett og helt avgjørende for å sikre alle menneskers liv, helse og livsgrunnlag. Likevel mangler 785 millioner mennesker tilgang til rent vann. Pandemien har vist oss hvor livsviktig rent vann, hygiene og sanitære tjenester er.

I mange år har vi sett en positiv utvikling, hvor stadig flere har fått bedre tilgang. Men nå advarer FN mot en ny og skadelig utvikling, nemlig at flere vil oppleve vannmangel på grunn av klimaendringer, forurensning og sløsing med vann. Over 2 milliarder mennesker lever i dag i land med høy vannsårbarhet, og omtrent fire milliarder mennesker opplever alvorlig vannmangel minst én måned per år. De mest sårbare menneskene rammes hardest av vannmangel.

Halvparten av de som mangler rent drikkevann, bor i Afrika, og i Afrika sør for Sahara er det kun 24 % av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann. Fattige mennesker bruker en større del av sin inntekt for å betale for dyre vanntjenester med dårlig kvalitet. Mennesker med høyere inntekt har lettere tilgang til billig og rent vann.

I hele verden merker vi nå effekten av klimakrisen. Mer tørke, mer flom. Både for lite og for mye vann kan være katastrofalt. Fordi klimakrise er vannkrise.

Vann er i økende grad en knapp ressurs. FN har beregnet at i 2050 vil opptil 50 % av verdens befolkning tidvis mangle rent vann. Klimaendringer, forurensing av vann, økt forbruk av vann og dårlig vannforvaltning er de viktigste årsakene.

Millioner av mennesker kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av vannmangel i 2030.

I Norge tar vi kanskje rent vann for gitt. Og det er kanskje derfor vann ikke får noe særlig politisk oppmerksomhet i Norge. Kirkens Nødhjelp mener at norske myndigheter må bidra til at alle mennesker får rent vann, også i fremtiden.

Derfor må norske myndigheter:

  • Kutte norske utslipp siden klimakrisen gjør vannmangelen mange steder i verden stadig mer akutt.
  • Øke finansieringen av klimatilpasning og tiltak som gjør det mulig for fattige mennesker å tilpasse seg klimaendringer og mer ekstremvær.
  • Fortsette å satse på vann og sanitær i sin humanitære innsats og øke sin innsats på disse områdene.
  • Bidra til å stanse forurensing og dårlig forvaltning av vann og øke innsatsen for bærekraftsmål 6 om rent vann til alle

Å sikre sårbare og fattige mennesker vann har vært en blå tråd i Kirkens Nødhjelps arbeid over 60 år. Fordi vann er grunnleggende for alt liv, utvikling og muligheten til å leve et liv i verdighet. Vi er bekymret for at en fremtidig vannkrise vil ha stor innvirkning på alle mennesker på jorden. Men vi er spesielt bekymret for de fattige og sårbare gruppene som allerede er hardt rammet av en urettferdig vannkrise. Derfor kommer Kirkens Nødhjelp til å fortsette å arbeide for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann, også i en fremtid med mer usikker vanntilgang.

Kirkens Nødhjelp redder liv og bekjemper urettferdighet. Sammen med partnere og lokalsamfunn arbeider vi med å påvirke mennesker med makt og innflytelse til å ta bedre beslutninger som forandrer livet til sårbare mennesker. På denne måten bekjemper vi årsakene til nød og urett.

LISA SIVERTSEN, leder, Avdeling for Kommunikasjon og Politikk i Kirkens Nødhjelp.

Tilbake