Bistand

For å utrydde fattigdomoppnå bærekraftsmålene og stanse klimaendringene, må de landene som har mulighet til å gi bistand, gi til de som har for lite. Dette er både et etisk og historisk ansvar som rike land har for å omfordele midler og bidra til berekraftig utvikling. Norge gir 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i bistand hvert år. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger og bidrar til grunnleggende humanitær hjelp og langsiktig utvikling. Det er viktig at Norge fortsetter å gi minst en prosent av BNI i bistand. Disse pengene må gå til å bekjempe fattigdom og styrke sivilsamfunnet i fattige land. I tillegg til bistandsprosenten må Norge gi klimafinansiering slik at fattige land kan omstille seg fra fossilt til fornybart og tilpasse seg klimaendringene