Menneskerettigheter og likestilling

“Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.” Slik lyder første setning i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Men selv om alle har de samme rettighetene, er det svært mange som ikke får dem innfridd. Vi lever i en tid der autoritære regimer vinner terreng på bekostning av liberale demokratier. Det gir dårlige kår for menneskerettighetene, og ikke minst likestilling. 

 

For å oppnå bærekraftig utvikling må kvinners rettigheter styrkes. I FNs bærekraftsmål nr. 5, “Likestilling mellom kjønnene”, heter det at likestilling handler om rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. I tillegg til at kvinner har mindre makt og ressurser enn menn, opplever mange kvinner store problemer knyttet til reproduktiv helse. Et av delmålene under bærekraftsmål 5 er å “[s]ikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle.”  

 

Problemet: 

  • I følge Civicus, blir handlingsrommet for sivilt samfunn innskrenket i stadig flere land. Denne utviklingen er en trussel mot både menneskerettighetene, utvikling og likestilling.  
  • Det er avgjørende med et sterkt sivilsamfunn for å utfordre og stille myndighetene til ansvar, men i flere land blir sivilsamfunnet og menneskerettighetsforkjempere angrepet.  
  • Retten til å elske den en vil, ha en god og trygg seksuell helse og bestemme over egen kropp blir underprioritert og oversett. Mange kvinner mister livet i graviditet, fødsel eller utrygge aborter, og mange er utsatt for vold basert på kjønn og legning.  

 

Kirkens Nødhjelps løsningsforslag: 

  • Alle land må jobbe målrettet for å sikre menneskerettighetene og oppnå Bærekraftsmålene. 
  • Norge må bidra til å styrke sivilsamfunnet i fattige land. Det er viktig at norsk bistand til sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere øker, og at Norge aktivt fremmer beskyttelse av sivilt samfunn i FN og i dialog med andre land.  
  • Norge må aktivt jobbe for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, noe som innebærer retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, retten til god seksuell og reproduktiv helse og trygg helsehjelp, samt retten til å leve uten tvang og diskriminering.  

 

Tips til videre lesing:  

FNs menneskerettserklæring