Samstemthet

En samstemt politikk for bærekraftig utvikling betyr at tiltak innenfor ulike politiske områder trekker i samme retning, og støtter opp om utviklingspolitiske mål, i tråd med nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser. Dette er nødvendig for å sikre effektive resultater som varig fattigdomsbekjempelse.  

Samstemthetsreformen Stortinget ba om i 2017 må følges opp. Rapporteringsmekanismene må styrkes, koordineringen bedres og departementenes ansvar tydeliggjøres. Kirkens Nødhjelp anbefaler derfor at: 

  • Samstemtetsrapporteringen gjennom statsbudsjettet bør styrkes ytterligere. Rapportene bør bygge på eksterne evalueringer og belyse reelle dilemmaer. 
  • Regjeringen må rapportere på arbeidet med samstemthet, i form av en stortingsmelding, som legges fram annethvert år.  
  • Alle departementer bør utvikle interne handlingsplaner på hvordan de kan bidra til å øke samstemthet og håndtere interessekonflikter internt og på tvers av departement.  
  • Sjekklisten for samstemthet bør gjøres obligatorisk for alle departementer, og sikre at det i alle tiltak gjøres en vurdering av konsekvensene for utviklingsland og oppnåelse av bærekraftsmålene. Utredningsinstruksen bør oppdateres slik at den inkluderer sjekklisten. 
  • Det bør utredes om man skal lovfeste samstemthet, og fortrinnsvis om Norge bør følge Danmarks eksempel med å vedta en lov om Internasjonalt Utviklingsarbeid, som anerkjenner at utviklingsland ikke kun påvirkes av utviklingspolitikk, men også øvrig politikk. 

 

Tips til videre lesing: