Våpenkontroll

Ifølge bærekraftsmål nummer 16, “Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner”, skal verdenssamfunnet oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall.

Ett av tiltakene for å nå dette målet bør være å bedre kontrollen over våpenhandelen i verden. Mangelfull regulering bidrar til at mennesker blir drept, såret, voldtatt og tvunget på flukt. Derfor er det viktig at alle våpeneksporterende land gjør grundige risikovurderinger før de selger militært materiell.  

 

Problemet:  

  • Våpen og annet militært materiell kan brukes i legitimt forsvar, men det kan også brukes til å bryte menneskerettighetene og humanitærretten, for eksempel i angrep på sivile.  
  • I perioden krigen i Jemen har pågått, har Norge eksportert militært materiell for over 800 millioner kroner til flere av landene som deltar i den – dette til tross for at landene har brutt humanitærretten. Det finnes ikke bevis for at norske våpen har blitt brukt i Jemen, men vi kan heller ikke være sikre på at det ikke har skjedd. At Norge har eksportert militært materiell til land som er involvert i brudd på humanitærretten, viser at det norske regelverket ikke er godt nok.  

 

Kirkens Nødhjelps løsningsforslag:  

  • Alle land må ta sin del av ansvaret for at våpen ikke brukes til vold mot sivile. Samtidig må vi samarbeide internasjonalt for økt våpenkontroll gjennom våpenhandelsavtalen Arms Trade Treaty.  
  • Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg som gjennomgår Norges forvaltning av våpeneksporten. Målet må være et system som sikrer at Norge kun selger våpen til bruk i legitimt forsvar, og at vi ikke risikerer at norske våpen blir brukt til å angripe sivile.