Voldelig konflikt har et stort oppsving etter tiår med relativ nedgang, og det er anslått at innen 2030 vil over halvparten av verdens fattige leve i land som er berørt av mye vold. Ved å benytte erfaring fra arbeid med fredsbygging siden 2007, trender og dokumenterte gode praksiser i fredsbyggingsfeltet og Kirkens Nødhjelps globale strategi bidrar programmet til å bygge inkluderende, sammenhengende og fredelige samfunn.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-05.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-10.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-16.jpg

Utfordringer

Voldelige konflikter blir stadig mer sammensatte og er ofte drevet av ideologiske motiver kombinert med identitetsproblemer, strid om naturressurser og muligheter for økonomisk og politisk vinning. Landskapet for ødeleggende konflikt er heller ikke begrenset til nasjonale grenser, der aktører, faktorer og konsekvenser har regionale eller globale følger. Fredsprosesser som ikke er eller oppfattes som inkluderende, risikerer å ikke danne vilkårene for å opprettholde fred og unngå konflikt. Brudd på menneskerettighetene er ofte en sentral drivkraft i voldelig ekstremisme, og et aktivt sivilsamfunn er kritisk for å forhindre dette. Rommet for sosiale tiltak for å forhindre konflikt og opprettholde fred har blitt innskrenket, og menneskerettighetsforkjempere og fredsaktivister står overfor stor risiko.

Kirkens Nødhjelps respons

Målet til Kirkens Nødhjelps fredsbyggingsprogram er å sørge for at samfunn er mer inkluderende, sammenhengende og fredelige.

I dette programmet ønsker Kirkens Nødhjelp og partnere å

  • fremme samhørighet og motvirke vold
  • forhindre og omskape konflikt med fredsstrukturer
  • gjøre fredsprosesser mer inkluderende
  • beskytte sosiale tiltak for fred

Fredsbygging i humanitær respons

Fredsbyggingsprogrammet fremmer omfattende humanitære responser og nexus-programmering (forholdet mellom vann, mat og energi) ved å for eksempel styrke sosial samhandling og tillit mellom grupper og forsterke ikke-voldelig lokal konflikthåndtering. Det sørger også for et sett med komplementære analytiske verktøy for å bedre forstå og svare på konfliktdynamikk.

Fredsbygging i langsiktig utviklingsarbeid

Kirkens Nødhjelp arbeider med fredsbygging i noen land som ikke står overfor åpen konflikt, men der intern splid er en kilde til vold og representerer en høy risiko for at det fører til konflikt. Kirkens Nødhjelps innsats for å forsterke samhandling og sørge for at samfunnene har redskaper til å ordne opp i konflikter på en ikke-voldelig måte, bidrar til å redusere følgene av splittelsene og risikoen for væpnet konflikt.

Kirkens Nødhjelp og partnere arbeider med å motvirke fordommer, umenneskeliggjøring og andre negative holdninger og atferder ved å kombinere tiltak fra tre områder: fremme alternative, positive narrativ forankret i trossystemer, kulturelle verdier og sosiale normer; skape rom for direkte, positiv samhandling; og gjøre tiltak for formålstjenlige regelverk. Å forandre bildet av hvordan religion blir sett på med hensyn til vold og ekstremisme, er et sentralt element. Intervensjonene tar for seg følgende dimensjoner: livsferdighetene til enkeltpersoner (for eksempel stresshåndtering, ikke-voldelig kommunikasjon, konflikt- og problemløsning); enkeltpersoners og gruppers evne til å fremme samhørighet; rom for samhandling og alternative verdisystemer.

Fredsstrukturer, slik som fredskomiteer, fredsgrupper i fellesskapet osv., spiller en viktig rolle i konfliktløsning ved at de medierer konflikter mellom mennesker og mellom grupper om blant annet naturressurser, kjønnsforhold og sosiale normer. Kirkens Nødhjelp styrker formelle og uformelle (alminnelige og tradisjonelle) fredsstrukturer på alle nivåer, som gjør dem inkluderende, og gjør forbindelsene blant dem lettere (infrastrukturer for fred). Når det jobbes med disse strukturene, vurderer Kirkens Nødhjelp samhandlingen med andre lokale strukturer (vannkomiteer, samfunnsutviklingsråd, kvinnegrupper osv.) der de eksisterer, og rollen som religion og religiøse aktører spiller i disse.

Handlingsplanen for fred og sikkerhet for kvinner og unge er sentral i Kirkens Nødhjelps fredsbyggende arbeid, blant annet ved å følge kvinnelige, religiøse aktører og unge troende. Programmet anerkjenner også de mange identitetsmarkørene (klasse, kjønn, alder, etnisitet, tro osv.) som enkeltpersoner bærer med seg, og som kommer sammen og former deres identitet og omfavner en interseksjonalitetstilnærming til å utforske og ta tak i årsaker til konflikt og utelukkelse.

Fredsbygging i beslutningspåvirkning

For å kunne fremme samhandling og motvirke vold støtter Kirkens Nødhjelp og partnere religiøse aktører i å påvirke normer og praksiser, relevante juridiske reformer og gjennomføring av eksisterende lover og normer.

FNs sikkerhetsråd har banet vei for inkluderingen av kvinner og unge i fredsprosesser i henholdsvis vedtak 1325 og 2250. Kirkens Nødhjelp fremmer deltakelse av kvinner og unge på alle nivåer og i alle faser av fredsbyggingsprosessen i samarbeid med religiøse aktører: å styrke kvinner og unge troende som diplomater; å utfordre stereotypier og sosiale normer som hindrer meningsfull deltakelse; og inkludering av kvinner og unge fra ulike grupper og bakgrunner. Der det er relevant, vil Kirkens Nødhjelp kjempe for en framforhandlet løsning på konflikter og arbeid for inkludering av og meningsfull deltakelse fra sivilsamfunnsaktører i alle faser av prosessen.

Kirkens Nødhjelp samarbeider med og støtter menneskerettighetsforkjempere og fredsaktivister, og utvikler strategier og tilnærminger for hvordan man navigerer i de juridiske, økonomiske, offentlige og fysiske domenene i lukkede samfunnsrom. Kirkens Nødhjelp tar også til orde mot drivkreftene og de underliggende årsakene til konflikt (for eksempel tilgang på våpen, økonomiske interesser eller råvareproduksjon) og utnytter eksisterende prosesser, som Universal Periodic Review (UPR) og Human Rights Treaty Bodies Review.

Samarbeid med trosaktører og sivilsamfunn

Når voldelige konflikter bryter ut, kan Kirkens Nødhjelp kjempe for sterkere beskyttede omgivelser og for en fredelig løsning og bærekraftig fred. Vi kan også støtte religiøse aktører og andre interessenter i å omskape normer og eliminere de underliggende årsakene og drivkreftene til konflikt.

Ved å bygge på tilliten og legitimiteten som religiøse aktører har, kan de fungere som kanaler mellom ulike grupper i samfunnet. Mens noen ødelegger for freden, kan respekterte religiøse aktører også samhandle for å bidra til fredsprosesser og fredelig sameksistens, kjempe mot ekstremisme, engasjere til dialog i lokalsamfunn, løse opp spenningen når den oppstår, og styrke formelle og uformelle nettverk for fred.