Dyrk skolepenger

Tanzania

Om prosjektet

Om prosjektet

Elever i Tanzania må slutte på skolen fordi familiene deres ikke har råd til skolepenger. Høy arbeidsledighet gjør at mange ungdommer uansett må skape sine egne arbeidsplasser. Løsningen finnes allerede i et av Kirkens Nødhjelps mest nyskapende og helhetlige prosjekter i landet.

Som jordbruksentreprenører får ikke elevene bare en inntekt. Den teoretiske og praktiske kunnskapen elevene utvikler kan bli fundamentet for et fremtidig levebrød og utvikling i hele lokalsamfunn. 

Skoleprosjektet bygger på Veggie-prosjektet, som er rettet mot fattige småskalabønder i Tanzania, mange av dem kvinner. Disse bøndene har begrenset tilgang til moderne jordbruksmetoder og teknologi, og moderne såkorn og gjødsel er kun tilgjengelig i kvanta som er for store og dyre. Resultatet er at bøndene er avhengige av å dyrke noen få typer avlinger som i beste fall gir få og små avlinger, er sårbare for tørke, insekter og sykdommer, og som gir dårlig avkastning.

Løsningen er å tilby såkorn og gjødsel i mengder som er tilpasset småskalaproduksjon, og gi opplæring og oppfølging i moderne klimatilpasset jordbruk, inkludert irrigasjon, og entreprenørskap. Bøndene låner små summer gjennom lokale låne- og sparegrupper og kjøper rimelige investeringspakker som inkluderer dryppvanning, robuste såkorn og kunstgjødsel, inkludert opplæring og teknisk oppfølging fra en lokal agronom. Hittil har dette resultert i alt fra to til ti ganger avkastning over en tremånedersperiode. Dette gir bøndene mulighet til å investere i å utvide sin jordbruksvirksomhet og på sikt gi dem mer økonomisk uavhengighet og forutsigbarhet.

Når vi nå ønsker å utvide prosjektet til å omfatte skoler, er målgruppen ungdom i alderen 10–14 år. Elevene og deres familier vil selv investere små summer i sitt eget prosjekt og bruke inntektene til sin egen utdanning. Bidraget fra norske skoler som støtter prosjektet, vil brukes på opplæring og oppfølging.

Ilula skole

Ilula skole sentralt i Tanzania er en av skolene som vil delta i prosjektet. Skolen har 150 elever og ligger i et område der Kirkens Nødhjelps lokale partner Ilula Orphan Project har erfaring i gjennomføring av liknende prosjekter i omkringliggende landsbyer, med blant annet samarbeid med agronomer som kan følge opp de tekniske aspektene.

Skolens område omfatter 10 hektar jord som kan brukes til prosjektet. Skolen har tilgang til en brønn og har i tillegg installert regninnsamling, slik at den nødvendige vannforsyningen til prosjektet er sikret. Rektoren og lærerne ved skolen er motivert til å gjennomføre prosjektet og ser stort potensial i å koble eksisterende teoretisk undervisning i business og datateknologi til praktisk erfaring gjennom prosjektet. Lokalsamfunnet Ilula utgjør et potensielt marked for grønnsakene elevene produserer, spesielt i den tørre årstiden når det ellers er knapphet på grønnsaker.

Gjennomføring

De 150 elevene ved skolen vil bli delt inn i grupper på 2–3 ungdommer. Hver gruppe vil få tildelt et grønnsaksbed som de skal utvikle til sin egen jordbruksbedrift. Elevene skal selv ta alle beslutninger, utvikle markedsstrategi, lage budsjett og føre regnskap og løpende rapportere inntekter, profitt og nye investeringer.

Ilula skole har allerede regnskapsføring på timeplanen, og i Veggie-virksomhetene vil elevene få praktisk bruk for faget. Skolen har allerede fått tilgang til internett og datamaskiner med støtte fra Kragerø kommune, og elevene ved Ilula kan kommunisere med elever ved sin norske samarbeidsskole i WhatsApp-grupper. Bøndene i Veggie-prosjektet bruker allerede digitale applikasjoner til å styre sine virksomheter, og skoleprosjektet vil gi elevene tilgang til nettbrett eller smarttelefoner slik at også elevene i Ilula kan bruke disse applikasjonene. Én mulighet er å arrangere en konkurranse der de beste «elevbedriftene» vinner et besøk til en samarbeidsskole i Norge.

Resultater

Utdanning: Mange elever i Tanzania sliter med å fullføre ungdomsskole og videregående skole fordi familiene deres ikke har råd til å dekke skolepengene. Overskudd fra prosjektet vil gå til finansiering av elevenes utdanning.

Jobbskaping: Tanzania opplever en ungdomsbølge, og mange unge kan ikke forvente å få vanlig jobb etter endt skolegang. Prosjektet skal forberede dem på å starte egne virksomheter, eller i det minste lære grunnleggende ferdigheter som kan gjøre dem i stand til å styre egen og familiens økonomi. I Tanzania er jordbruk sett på som en tradisjonell og gammeldags arbeidsplass og «straff» for ungdom som får dårlige karakterer på skolen. Likevel er jordbruk og jordbruksrelaterte aktiviteter eneste levebrød for de fleste fattige tanzanianere. Prosjektet kan bidra til å endre negative holdninger og vise at jordbruk gir mulighet til en fremtidsrettet og lønnsom karriere.

Praksis: Ungdomsskolen og videregående skole i Tanzania er ofte svært teoretisk. Dette prosjektet vil gi muligheter for praktisk anvendelse av mange fag som regnskapsføring, IT, matematikk, etc.

Innflytelse: Elevenes jordbruksvirksomhet vil kunne fungere som positive eksempler på bruk av moderne metoder og teknologi i jordbruket, også for småskalabønder. Grønnsaksdyrkingen vil bokstavelig talt foregå i skolegården, og lokalsamfunnet vil kunne følge prosjektet og lære av ungdommene. Dette vil kunne gi ungdom større innflytelse i sine lokalsamfunn, slik at de kan bidra positivt til å utvikle samfunnet.

Norske samarbeidsskoler

Vi ser for oss at prosjektet kan gjennomføres med støtte fra én eller to samarbeidsskoler i Norge. Prosjektet kan egne seg for skoler i områder i Norge der landbruk er en viktig næring, og for skoler som tilbyr fag som økonomi og markedsføring.

Vår lokale partner IOP disponerer et gjestehus i området og har erfaring med å ta imot unge praktikanter, frivillige og besøkende, slik at det blir mulig å organisere besøk fra norske samarbeidsskoler.

Kontakt oss

Håkon Strøm


Håkon Strøm,
Seniorrådgiver Skoler
Tlf: +47 905 62 376
E-post: hst@nca.no

 

Tilbake til landsiden