Stopp volden!

Alle former for kjønnsbasert vold må ta slutt. Be regjeringen forplikte seg til å gjøre det den kan for å stoppe volden!

Skriv under for at regjeringen skal forplikte seg til å jobbe for kvinners rettigheter og mot kjønnsbasert vold. Send SMS med kodeord OPPROP VOLD + ditt navn til 2426

Hver tredje kvinne i verden utsettes for seksuelle overgrep eller andre former for kjønnsbasert vold i løpet av livet. Kjønnsbasert vold ødelegger liv og hindrer utvikling. Det rammer mennesker over hele verden, i stor grad kvinner, men også menn.

Eksempler på kjønnsbasert vold er voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, barneekteskap, menneskehandel, kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap. Kjønnsbasert vold ødelegger liv og hindrer menneskelig utvikling.

Nå, i 2015, har verden en unik mulighet til å gjøre noe med det. Men det krever politisk vilje. Da må politikerne vite at vi bryr oss.

I høst skal nye bærekraftsmål vedtas i FN, under FNs generalforsamling 25. – 27. september 2015. Disse skal erstatte de gamle tusenårsmålene, som går ut i 2015.

I prosessen frem mot å bli enige om de nye målene har kvinners rettigheter og kjønnsbasert vold har vært under stort press. Det ligger heldigvis an til at et av hovedmålene blir å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke rettighetene til alle kvinner og jenter. Dette inkluderer å avskaffe all form for kjønnsbasert vold. Dette er bra! Men nå må vi sikre at verdens ledere sørger for at dette faktisk skjer.

For i tusenårsmålene så vi dessverre at kvinners rettigheter og kjønnsbasert vold ble nedprioritert. Dette kan ikke skje igjen.

Derfor ber vi deg sende SMS til 2426 med kodeord OPPROP VOLD + ditt navn (vanlig SMS-takst). Vårt krav til regjeringen er:

De nye bærekraftsmålene skal sikre kvinners rettigheter over hele verden. Den norske regjeringen må forplikte seg til helhetlig oppfølging og tilstrekkelig finansiering av de nye bærekraftsmålene. Vi ber regjeringen arbeide aktivt for målene som handler om å oppnå likestilling mellom kjønn og kvinners rettigheter, herunder bekjempelse av all form for kjønnsdiskriminering og kjønnsbasert vold.

Kirkens Nødhjelp jobber i 2015 med å mobilisere religiøse aktører mot undertrykkelse basert på kjønn, og særlig mot kjønnsbasert vold. I vårt arbeid ser vi at religiøst funderte aktører har et særlig ansvar og en særlig mulighet til å styrke kvinners rettigheter.

Send SMS til 2426 med kodeord OPPROP VOLD + ditt navn (vanlig SMS-takst)!

Send SMS med Iphone

Send SMS med Android

Publisert: