Afghanistan

På landsbygda i Afghanistan lever mange uten tilgang til rent vann og 93 prosent mangler tilgang til hygieniske sanitærløsninger. Kvinner ekskluderes i stor grad i samfunnet. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for at flere skal få tilgang til rent vann og bedre sanitærløsninger, og for at kvinners posisjon i samfunnet blir bedre. Vi gir også starthjelp til fattige bønder og tilgang til fornybar energi. 

Rent vann i Afghanistan
Zainab (9) og Hassan (4) vasker hendene med rent vann i Falaij, Afghanistan. Vannsystemet er del av et større arbeid som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Situasjonen i Afghanistan

Mer enn 20 millioner afghanere bor i landlige strøk og lever av jordbruk. Mange bor i avsidesliggende lokalsamfunn som er spesielt utsatte for naturkrefter og klimarelaterte endringer. 39 prosent av menneskene på den afghanske landsbygda har tilgang til trygt vann. Internt fordrevne og returnerte flyktninger øker presset på de knappe vannressursene. På landsbygda mangler ca 93 prosent tilgang til hygieniske sanitærløsninger.

Naturlig og menneskelig forurensing av vannkildene fører til en rekke diarésykdommer. Manglende helsetilbud gjør disse plagene til kroniske tilstander som lammer familiers evne til selvberging og bidrar til svært høy barnedødelighet.

Afghanistan er et sterkt patriarkalsk samfunn. Kvinner er tradisjonelt blitt holdt utenfor det som skjer i samfunnet, deres stemme tas ikke inn og deres utfordringer blir ikke tatt hensyn til. Over 87 prosent av kvinnene er analfabeter og kan ikke lese om saker som angår dem, noe som er med på å forsterke ekskluderingen av dem i samfunnet. I Afghanistan er familiestrukturer og stammesamfunn dominerende.

 

Arbeidet vårt

Rent vann og god hygiene

Sammen med afghanske organisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp for at flere på den fattige landsbygda i Afghanistan skal få tilgang til rent vann og trygge og gode santiære løsninger. I 2013 fikk over 5700 mennesker i Afghanistan fått tilgang til rent vann gjennom vårt arbeid.

I tillegg jobber vi for å bedre forståelsen og utbredelsen av god hygiene hos fattige afghanere. En effektiv fremgangsmåte våre samarbeidsorganisasjoner benytter seg av, er at to ansatte gir opplæring i hygiene til ti frivillige, som får i oppgave å besøke ti naboer. De tar med seg plakater og tegninger som forklarer hvorfor det for eksempel er viktig med håndvask etter toalettbesøk. Også mullaer i lokale moskeer blir mobilisert til å støtte dette arbeidet.  Slik når en ut med viktig informasjon til mange på en kostnadseffektiv måte.

Kvinner, fred og sikkerhet

For å styrke kvinners posisjon og involvering i samfunnet jobber vi for å øke lese- og skriveferdighetene til afghanske kvinner. Slik kan de lettere følge med på det som skjer og lese om saker som angår dem. Gjennom å lære å lese får de mulighet til å si sin mening i ulike saker med selvsikkerhet, og de blir tatt mer på alvor.  I 2013 deltok 2400 kvinner i aktiviteter knyttet til leseopplæring. Deltakerne har fortalt at de gjennom leseopplæringen har blitt mer selvsikre og lettere kan uttrykke seg, både på hjemmebane og i samfunnet, og at dette har resultert i mer engasjement og akseptanse i samfunnet.

Sammen med afghanske organisasjoner arbeider Kirkens Nødhjelp med å styrke kvinners deltakelse også i fredsforhandlinger og fredsbyggende aktiviteter. Gjennom å etablere lokale fredskomiteer , såkalte «shuraer», får mennesker et sted å møtes og løse lokale konflikter på en demokratisk måte, før de eskalerer og får et voldelig utfall. I flere av disse shuraene er det nå betydelig deltakelse av kvinner, som forteller at de får økt status og makt både innad i familien og i samfunnet for øvrig ved å delta der. I 2013 ble 105 nye fredskomiteer etablert. I 2013 deltok 1050 kvinner i fredsbyggende aktiviteter i Afghanistan gjennom vårt arbeid.

Samtidig får representanter for myndighetene opplæring i kvinners rett til deltakelse og hvilken plikt myndighetene har til å sikre at de får delta. I Faryab-provinsen har nå myndighetene selv satt kvinners situasjon og utfordringer på agendaen i ulike møter i lokale fredskomiteer.

For å nå best mulig ut til folket og sikre at arbeidet forankres i lokalsamfunnene, samarbeider vi med lokale landsbyråd og islamske institusjoner. Vi er opptatt av å støtte og utvikle afghanske lokalsamfunns evne til selv å løse konflikter. Gjennom gode konfliktanalyser bestreber vi at vårt arbeid skal komplettere og støtte andre fredsinitiativer hos sivilt samfunn eller gjennom diplomati.

Utdanning, idrett og fredelig sameksistens for afghanske barn og unge  

I Faryab-provinsen driver Kirkens Nødhjelp med skrive- og leseundervisning for unge jenter og gutter. Gjennom lokale partnere når vi ut til barn som mister offentlig skolegang fordi de jobber for å brødfø familiene sine, eller de som diskrimineres på grunn av handikapp eller kjønn. Studentaksjonen er en viktig økonomisk bidragsyter til prosjektet.

Kirkens Nødhjelp jobber også med å skape arena for samhandling mellom ungdommer fra forskjellige etniske grupper i Faryab. Med idrett og andre fritidsaktiviteter lærer afghanske barn og unge hvordan de kan bygge relasjoner og håndtere konflikter på tvers av etniske grupperinger. Idrett gir dem erfaringer med at det er flere likheter enn forskjeller mellom dem. Kristoffers Minnefond er også  en viktig økonomisk bidragsyter til prosjektet, og Norsk Fotballforbund er med på opplæring  av afghanske trenere og frivillige. 

"Fotball for fred" i Afghanistan. Et prosjekt i samarbeid med Kristoffers Minnefond
Fotballtrening med prosjektet "Fotball for fred" i Meymaneh, Afghanistan. Prosjektet drives i samarbeid med Kristoffers Minnefond. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Tilgang på elektrisitet gjennom fornybar energi

Sammen med lokale afghanske organisasjoner driver vi arbeid for å gi fattige mennesker på landsbygda tilgang til elektrisitet gjennom fornybar energi. For eksempel etablerer vi små vannkraftverk som gir fattige familier tilgang på strøm. Dette gir familier tilgang på lys om kvelden og barna kan gjøre lekser etter at solen går ned. De får også mulighet til å lytte til radio og se på tv. I 2013 fikk 270 familier tilgang på elektrisitet gjennom små vannkraftverk.

Kirkens Nødhjelp har siden 2006 bidratt til elektrifisering av avsidesliggende landsbyer ved hjelp av solcellepaneler. For å sikre bærekraft får en mann og en kvinne fra området  opplæring i å installere og vedlikeholde solcellepanel som gir lys til bruk i hjemmene. Kvinner som får opplæring, bidrar til å endre kvinners status i samfunnet og baner samtidig vei for andre kvinner som vil engasjere seg utenfor husets fire vegger. Fornybar energi er godt for miljøet, og det gir fattige tilgang til elektrisitet, som igjen gir enorme ringvirkninger i form av for eksempel utdanning.

I 2013 har over 15 000 mennesker fått varig tilgang til fornybar energi.

Vi har rehabilitert fem hektar pistasjskog i samarbeid med afghanske myndigheter. Elleve menn og ti kvinner fikk opplæring i å sette opp og drive innendørs planteskoler. Vi har fornyet en park i Kabul gjennom miljøvennlig og fornybar teknologi, der energi fra 56 solcellepaneler sørger for at et grøntområde på 7500 kvadratmeter er opplyst om natten og holdes frodig gjennom et moderne vanningsanlegg. Dette var et samarbeidsprosjekt med UNDP. Dessuten, 30 ansatte i bydelen har fått opplæring i avfallshåndtering og sørger for en ren park, og 40 lokale ungdommer har fått opplæring i vedlikehold av parken.

Starthjelp til fattige bønder

Gjennom å organisere bønder i små kooperativer får de mulighet til å effektivisere jordbruket sitt og dyrke mat også utenom sesongene. Medlemmene i kooperativene kan ta opp mikrolån til små investeringer og lærer seg ny teknonologi som effektiviserer jorddriften. Dette resulterer i større grad av økonomisk uavhengighet og trygghet, og gir ringvirkninger også i form av bedre kosthold, da flere typer mat dukker opp på markedet. I 2013 ble to nye kooperativer med bønder etablert og fire kvinnekooperativer, med til sammen 883 medlemmer.

50 år gamle Fatima deltok i en selvhjelpsgruppe i regi av Kirkens Nødhjelp og fikk opplæring i birøkting. Nå kan hun selge honning på markedet
50 år gamle Fatima deltok i en selvhjelpsgruppe i regi av Kirkens Nødhjelp og fikk opplæring i birøkting. Nå kan hun selge honning på markedet. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

I 2013 har over 1300 mennesker deltatt i selvhjelpsgrupper, kooperativer eller andre aktiviteter som hjelper dem med å skaffe seg en inntekt og et levebrød. Av disse er nesten 90 prosent kvinner.

Religiøse ledere for fred

Religiøse ledere og andre aktører som representerer religion og religiøse struktrurer på ulike nivå, spiller en sentral rolle i folks liv i Afghanistan. Kirkens Nødhjelp mobiliserer slike aktører for aktivt å delta i fredsbygging i sin egen kontekst i Afghanistan. 50 aktører, inkludert religiøse ledere på høyt nivå og ti kvinner, deltar i opplæring i ledelse, konflikthåndtering og fredsbygging samt et eksponeringsbesøk til et annet muslimsk land for å se hvordan religion og religiøse aktører kan være en ressurs for fredsbygging. Alle deltakerne utvikler i etterkant en plan for hva de vil gjøre for å bidra til konfliktforebygging og fred først og fremst i sine lokale miljøer, men også på nasjonalt plan. Kirkens Nødhjelp bidrar med rådgivning og annen støtte til implementeringen av disse pilotaktivitetene.

TV-aksjonen 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 100 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Afghanistan. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere