Guatemala

Kirkens Nødhjelp i Guatemala

  • Vært der siden: 1976
  • Penger brukt i 2015: 8,6 millioner kroner

Rundt halvparten av befolkningen i Guatemala er urfolk, som diskrimineres og holdes utenfor viktige sosiale og politiske prosesser. Mange er fattige og mangler elektrisitet, og vold mot kvinner er utbredt. Kirkens Nødhjelp jobber for å bedre levekårene til blant annet urfolk i Guatemala.

I Guatemala dyrker småbønder nå friske grønnsaker i drivhus, som gir bedre helseDrivhus sikrer innhøsting året rundt. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Guatemala er preget av svært store sosiale forskjeller. Rundt halvparten av befolkningen er urfolk, og mayaer utgjør den største gruppen. De er utsatt for omfattende diskriminering, og inkluderes i liten grad i politiske beslutninger som påvirker deres liv og landområder.

Mange er bønder og bosatt i avsidesliggende områder, og mangler tilgang på infrastruktur og elektrisitet. Underernæring er et stort problem. Særlig barn lider av mangelsykdommer og har dårlig helse på grunn av ensidig kost og lite mat. Uforutsigbare tørke- og regnperioder gjør dessuten at mange drar til byen på jakt etter arbeid, hvor de ofte havner i svært fattige bydeler med dårlig vann- og sanitærforhold.

Vold og kriminalitet har økt dramatisk de siste årene, særlig vold mot kvinner. Selv om myndighetene vedtok en lov mot diskriminering av og vold mot kvinner i 2008, er fortsatt voldsstatistikken høy.

Det satses stort på utvinningsindustrien i Guatemala. Myndighetene har gitt utenlandske selskaper tillatelse til storstilt utvinning av gull og andre mineraler over hele landet. Gruvedrift fører blant annet til omfattende miljø- og helseproblemer, samtidig som den tapper lokalsamfunn for viktige vannressurser. Det er stor risiko for flom, fordi store vannkraftutbygginger ødelegger skog og elveløp. I mange tilfeller har utbyggingen krevd fortrenging av hele landsbyer. Dette skjer i hovedsak i områder hvor det bor mayaer, og strider med urfolks rett til å bli konsultert før større inngrep i deres landomoråder forekommer.

Arbeidet vårt

Fornybar vannkraft gir lys og nye muligheter

Vi støtter lokale, kirkelige organisasjoner sitt arbeid for urfolks rettigheter. De fremmer blant annet maya-befolkningens rett til å være med og bestemme over sine egne landområder, som ofte er landområder med mye mineraler, skog og vannressurser. 57 religiøse ledere er nå engasjert i og taler urfolks og kvinners sak når det gjelder utvinning av naturressurser.

Vi støtter også etablering av små vannkraftverk som drives av lokalbefolkningen selv. Disse gir viktig elektrisitet til de små landsbyene, og tærer ikke på skog og elveløp slik som de store og tunge vannkraftverkene gjør.  

Etter å ha reparert et lite vannkraftverk i San Marcos, har 440 Maya-familier - det vil si omkrig 6600 mennesker - tilgang til fornybar energi slik at de kan drifte sin egen lille kaffeproduksjon. I tillegg får et nærliggende bakeri, en slakter og en kyllingbutikk energi fra samme kilde. Mennesker som i utgangspunktet bor for langt unna nødvendig infrastruktur som gir elektrisitet, har nå det de trenger for å dyrke jorda og tjene penger.

I et annet område har et tilsvarende vannkraftverk gitt elektrisitet til 480 familier siden 2012. De har også fått elektrisitet i kirken, på skolen, hos den lokale radiostasjonen, på markedet og i gatene. Det er en egen komité som har ansvar for å drifte vannkraftverket. Her deltar kvinner på lik linje med menn, og kvinnene får økt selvtillit og respekt ved å jobbe her som frivillige. Hverdagslivet til den lille befolkningen har endret seg: Kvinnene kan veve, barna kan gjøre lekser og de eldre kan gå tur selv om det er blitt mørkt. Ikke minst kan det lille Maya-samfunnet høre nyheter på radio, og slik følge med på hva som skjer i Guatemala forøvrig.

I 2013 fikk over 2850 mennesker tilgang til fornybare energiløsninger gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid. Over 6400 mennesker i Guatemala er dessuten gjort  mindre sårbare for klimaendringer gjennom vårt arbeid.

Kvinners rettigheter og likestilling

Vi jobber for å bekjempe vold mot kvinner i Guatemala, og å øke muligheten de har for å delta i politiske prosesser både på lokalt og nasjonalt plan.

Det drives fire sentre for kvinner som er blitt systematisk utsatt for ulike former for kjønnsbasert vold. Her får kvinnene støtte og juridisk assistanse til å reise seg igjen. I løpet av 2013 har nesten 1700 kvinner besøkt sentrene og over 1100 har mottatt juridisk rådgivning.

I 2013 fikk over 3600 kvinner i Guatemala vite om sin rett til et liv uten kjønnsbasert vold gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid.

Vi etablerer egne kvinnegrupper, som representerer tusenvis av kvinner og som er med og påvirker viktige beslutninger i politikken. En av våre partnere har for eksempel gitt opplæring i kommuneadministrasjon til 143 kvinner fra Maya-befolkningen, og nå jobber alle på forskjellige nivåer i ulike administrasjoner og komiteer. En kvinne er til og med blitt ordfører.

Våre samarbeidspartnere utvikler også verktøy som avdekker hvor stor del av de kommunale budsjettene som er satt av til å sikre kvinners behov og rettigheter. Disse får kvinner opplæring i å bruke, slik at de kan følge med og legge press på lokale myndigheter når de ikke prioriterer riktig. Resultatet så langt er at tre kommuner har lagt til ekstrabevilgninger i sine budsjetter for å finansiere aktiviteter knyttet til arbeid mot vold mot kvinner.

I 2013 fikk over 3300 kvinner opplæring i styringsprosesser og strukturer.

Nødhjelp og katastrofeberedskap

3500 mennesker fikk nødhjelp etter at Guatemala ble rammet av jordskjelv i 2013. Hjelpen bestod av vann, toaletter, hygieneartikler, mat og psykososial støtte. Det arbeides systematisk for å redusere konsekvensene av naturkatastrofer, blant annet gjennom å øke involveringen av kvinner i arbeidet med å katastrofeberedskap og katastroferespons.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere