Guatemala

Basert på Kirkens Nødhjelps flere tiår med erfaring fra Guatemala, skaper Jotay-programmet nye synergier på tvers av programtiltak og partnerskap på områdene kjønnsrettferdighet, bærekraftig forvaltning av naturressurser og rettssikkerhet. Arbeidet vårt fokuserer spesielt på kvinner, unge, urfolk og den rurale campesino-befolkningen.

I Guatemala dyrker småbønder nå friske grønnsaker i drivhus, som gir bedre helseDrivhus sikrer innhøsting året rundt. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Hvordan vi er organisert

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Guatemala siden 1976. Etter 2017 har ikke Kirkens Nødhjelp et eget kontor eller landdirektør i landet.

Vi er nå en del av et felleskontor sammen med 5 søsterorganisasjoner fra ACT Alliance: Christian Aid, ICCO, Church of Sweden, Bread for the World og Lutheran World Federation (LWF). LWF er vertsorganisasjonen, og gir fellesprogrammet sin juridiske registrering i landet, i tillegg til den administrative strukturen og verktøyene for driften av felleskontoret. Vi har et lokalt programteam med representanter fra hver organisasjon.

JOTAY: ACTing Together, er navnet på det nye fellesprogrammet. Ordet Jotay betyr «gjenfødelse, spire eller gjenskapelse av liv» på urfolkspråket Maya Kaqchikel. Denne metaforen representerer følelsen av enhet og brorskap som driver opprettelsen av dette fellesprogrammet. Den gjenspeiler også vår forpliktelse til å bidra til et mer rettferdig og inkluderende Guatemala, som fremmer menneskerettigheter og økologisk bærekraft.

Våre programmer

Klima

Målet til klimaprogrammet er at lokalsamfunn kan motstå, absorbere og gjenreise seg fra klimaendringer, og øke sin motstandsdyktighet som et uttrykk for selvbestemmelse. Urfolksamfunn bevarer sine naturressurser og sitt miljø, inkludert vannressurser, sikrer kritisk infrastruktur mot naturkatastrofer, utvikler varslingssystemer og tilpasser matproduksjonen til et klima i endring. Urfolks inkluderende og ansvarlige selvstyre er nøkkelen til å oppnå dette.

Økonomisk rettferdighet

Økonomisk rettferdighet-programmet tar sikte på å redusere den økonomiske sårbarheten til urfolksamfunn og sikre bærekraftige inntekter for økt selvbestemmelse. Dette er knyttet til lokalsamfunnsbygging og forvaltning av små vannkraftverk, som gir fjerntliggende lokalsamfunn ren energi og fungerer som inntektsbringende foretak.

Forebygging av kjønnsbasert vold (GBV)

Målet til vårt GBV-program er å skape områder som er frie for vold for alle kvinner, inkludert deres kropp, sinn og ånd. Dette oppnås gjennom organisering, bevisstgjøring og opplæring av både kvinner og menn, fremming av nye mannsidealer og ved å gi juridisk, psykososial og sosioøkonomisk hjelp til kvinnelige voldsofre.  Vi fremmer også økt politisk deltakelse fra kvinner, inkludert urfolkskvinner og unge kvinner.

Hvor vi jobber

Gjennom Jotay-programmet jobber Kirkens Nødhjelp i provinsene San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Guatemala og Baja Verapaz.

Hvem vi jobber med

Vi har en mangfoldig partnerportefølje som består av en blanding av lokale fellesskapsbaserte organisasjoner, trosbaserte og sekulære organisasjoner, og andre sivilsamfunnsnettverk. Ved å tilrettelegge for utradisjonelle allianser, f.eks. mellom religiøse aktører og kvinners, urfolks eller miljøorganisasjoner, bidrar vi til å styrke deres tiltak mot urettferdige strukturer og politikk. Vi støtter våre lokale partnere gjennom kapasitetsutvikling, nettverk og strategisk ledsaging.

Gjennom det nasjonale ACT-forumet slår vi oss sammen med de lokale ACT-medlemsorganisasjonene for rettidig nødhjelp og forankret støtte på nasjonalt og globalt nivå, og mobiliserer våre kretser i lokalsamfunnene og landene vi representerer.

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndigheter.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere