Guatemala

Vårt arbeid i Guatemala fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; klimarettferdighet; og rettssikkerhet og sivil demokratisk sikkerhet.

Etter en 36 år lang borgerkrig som tok slutt i 1996, prøver Guatemala fortsatt å akseptere konflikten der flere enn 200 000 mennesker mistet livet eller forsvant. Guatemala har en sterk urfolkskultur, der omtrent halvparten av befolkningen er maya. Til tross for at det er et middelinntektsland, fører strukturell ulikhet, diskriminering og korrupsjon til at det for majoriteten, og særlig urbefolkningen, ikke er noen god levestandard. Ifølge the Global Climate Risk Index er Guatemala blant de mest sårbare landene i verden når det kommer til katastrofer i forbindelse med klimaendringer. De siste ti årene har landet lidd av ekstreme hydrometeorologiske hendelser som har ført til økonomisk tap, og hatt sosiale og miljømessige innvirkninger, særlig for lokalsamfunn på landsbygda og urbefolkningen. Selv om lover og retningslinjer kriminaliserer vold mot kvinner, er kjønnsbasert vold utbredt. Voldelige dødsfall for kvinner øker, med 8264 rapporterte tilfeller mellom 2008 og 2018. I tillegg til å bli utsatt for vold i sitt eget hjem rammes kvinner også av seksuell, psykologisk, fysisk og økonomisk vold i det offentlige rom. Derfor har ikke kvinner mulighet til fullt ut å utøve sine grunnleggende menneskerettigheter.

zona reyna ain-106.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Guatemala siden 1976 og gitt nødhjelp og langsiktig utvikling i lokalsamfunn. I 2017 ble Kirkens Nødhjelp del av fellesprogrammet Jotay ACTing Together, eller Jotay. Kirkens Nødhjelp bidrar med 40 års erfaring og partnerrelasjoner i Guatemala til dette programmet, som gjennomføres av fire andre ACT Alliance-medlemmer: Christian Aid, Svenska kyrkan, Bread of the World og Lutheran World Federation. Denne samarbeidsmodellen fremmer synergier blant byråene, øker effektiviteten, bidrar til bærekraftig utvikling og bygger sterke partnerskap med sivilsamfunnet. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører er Kirkens Nødhjelps viktigste måte å oppfylle sitt mandat om å styrke sivilsamfunnet på.

Zona Reyna AIN-103.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp / Jotay i Guatemala bidrar til et sterkt og selvstendig sivilsamfunn med aktiv deltakelse av kvinner og urbefolkning, fremmer bærekraftige og robuste utviklingsmodeller og arbeider for å bekjempe kjønnsbasert vold. Sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner i Guatemala og andre partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp / Jotay langsiktige utviklingsprogrammer i:

Humanitær respons

I Guatemala forsterker Kirkens Nødhjelp / Jotay lokal robusthet og jevner ut ulikhetene i den humanitære utviklingssammenhengen gjennom kriseberedskap og responsplanlegging. Dette sikrer en respons som er hensiktsmessig, i tide, effektiv og koordinert når kriser oppstår.

Langsiktig utvikling

Ved å ta tak i rettighetene til kvinner og urbefolkning i Guatemala vil Kirkens Nødhjelps / Jotays langsiktige utviklingsprogram bekjempe kjønnsbasert vold og styrke sivilsamfunnet og klimarobusthet.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp / Jotay i Guatemala gjennomfører sitt program i områdene Quiché og Totonicapán. Urfolkskvinner, kvinnelige ledere fra urfolkssamfunn, matprodusenter, trosbaserte aktører og lokale myndigheter står i sentrum.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Lutheran World Federation (LWF) / Jotay ACTing Together
  • Madre Selva Collective (MS)
  • Association "San Juan Women’s Group" AGIMS
  • Association “Por NosotrasIxmukané”
  • Diocese of Quiché (DQ)
  • Barbara Ford Peace Center (CPBF)