Tanzania

Vårt arbeid i Tanzania fokuserer på fire ulike temaer: ulikhet; klimasmart landbruk og jobbskaping; kjønnsbasert vold; og bærekraftig trosbasert helsepleie.

Tanzania er et relativt stabilt og fredelig land som nylig har kunnet glede seg over betydelige framskritt i den sosiale, politiske og økonomiske utviklingen. Tanzania reduserte andelen fattige i årene 2007–2016 og har hatt en vedvarende og ganske høy økonomisk vekst det siste tiåret. På tross av denne positive utviklingen står landet overfor betydelige utviklingsproblemer. For tiden opplever landet lavere økonomisk vekst, ulik fordeling av rikdom, høye fruktbarhetsrater, vedvarende kjønnsdiskriminering, arbeidsløshet blant unge og negative konsekvenser av klimaendringene. Kjønnsulikhet er et alvorlig spørsmål og blir opprettholdt av patriarkalske systemer, skikker og tradisjoner. Kjønnslemlestelse er en dominerende form for kjønnsbasert vold i noen regioner. Tidlig graviditet, ofte relatert til voldtekt, og unge ekteskap er vanlig og representerer et stort hinder på veien mot rettferdighet mellom kjønnene. Skadelige, dominerende normer og inkonsekvent politikk og lovverk virker inn på realiseringen av kvinner og jenters rettigheter. Jordbruk utgjør fortsatt levebrødet for 70 prosent av tanzanianerne, spesielt blant de fattigste. Det sivile rommet, menneskerettighetene og rettssikkerheten er stadig oftere under press. Korrupsjon og dårlig forvaltning av offentlige ressurser er også fortsatt en utfordring.

vann37.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Tanzania i 2006 og har en lang historie med å samarbeide med lokale trosbaserte aktører for å hjelpe til med å løfte mennesker ut av fattigdom og fremme rettferdighet. Gjennom vår tilstedeværelse har Kirkens Nødhjelp bidratt til en sivilsamfunnsbevegelse på tvers av trosretninger, en bevegelse som har jobbet for fred og sosial samhørighet, ansvarlig styring, økonomisk rettferdighet og likestilling mellom kjønnene. For Kirkens Nødhjelp er det sentralt å legge til rette for samarbeid og dialog mellom flere aktører for å styrke rollen til sivilsamfunnet og aktivt oppmuntre bærekraftige utviklingsresultater i landet.

kampanje1.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i Tanzania styrker kapasiteten til aktører i sivilsamfunnet og utvider det sivile rommet for å fremme menneskeverd og -rettigheter og bemyndige mennesker til å delta i formingen og iverksettingen av offentlig politikk og utviklingsplaner. Sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider Kirkens Nødhjelp og partnere med å implementere langsiktige utviklingsprogrammer på følgende områder:

 • Ulikhet (FI)
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Bærekraftig trosbasert helsepleie – Haydom Lutheran Hospital (HLH)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp øker den lokale robustheten og jevner ut ulikhetene i den humanitære utviklingskjeden gjennom kriseberedskaps- og responsplanlegging og å utvikle kapasiteten til lokale og internasjonale ACT Forum-medlemmer. Dette sikrer at responsen blir hensiktsmessig, i tide, effektiv og koordinert når krisen dukker opp.

Langsiktig utvikling

I Tanzania jobber Kirkens Nødhjelp for å styrke folk til å bli positive, aktive borgere som er i stand til å klatre ut av fattigdom og delta for fullt i samfunnet. Denne tilnærmingen styrker sivilsamfunnet, religiøse aktører og interkonfesjonelle plattformer til å levere resultater gjennom programmene for klimasmart landbruk og jobbskaping, ulikhet og kjønnsbasert vold. Gjennom arbeidet med lokale partnere prioriterer Kirkens Nødhjelp unge, kvinner og religiøse ledere som endringsagenter for å skape bærekraftig levebrød, nye jobber, få en slutt på kjønnsbasert vold og redusere ulikheter.

Hvor vi er

Kirkens Nødhjelp vil gradvis sette opp programmer i Dodoma, Kigoma, Lindi, Manyara, Pwani og Tabora i de kommende årene, samtidig som vi støtter innovasjon og opprettholder det eksisterende arbeidet i regionene Iringa, Kilimanjaro og Morogoro. Innsatsen fra Kirkens Nødhjelp rettes mot fattige og marginaliserte lokalsamfunn og trosbaserte aktører, med vekt på kvinner og unge i landsbyområder så vel som småskala-bønder.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Anglican Church of Tanzania – Diocese of Morogoro (ACDM)
 • Christian Social Services Commission (CSCC)
 • Christian Council of Tanzania (CCT)
 • Evangelical Lutheran Church of Tanzania

  •  Head Quarters (ELCT-HQ)

  • Northern Diocese (ELCT – ND); 

  • Eastern Coastal Diocese (ELCT – ECD); and

  • Mbulu Diocese (ELCT – Mbulu)

  • Haydom Lutheran Hospital (HLH)

 • Ilula Orphan Program (IOP)
 • National Muslim Council of Tanzania (BAKWATA)
 • BAKWATA National Hiv/Aids Program (Bak-Aids)
 • Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS)
 • Tanzania Episcopal Conference (TEC)
 • Caritas Kigoma Diocese
 • Tanzania Life Improvement Association (TALIA)