Zambia

Til tross for at Zambia tjener store penger på blant annet gruvedrift, lever over 40 prosent av menneskene i ekstrem fattigdom. Arbeidsledighet og vold mot kvinner er utbredt. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for at større deler av befolkningen skal få ta del i gruveinntektene, og for at flere skal få seg en jobb.

Etter at Anna fikk tilgang på vann er det lettere å dyrke grønnsaker i hagen. Foto: Doreen Pauline Kambanganji/Kirkens Nødhjelp
Etter at Anna fikk tilgang på vann er det lettere å dyrke grønnsaker i hagen. Foto: Doreen Pauline Kambanganji/Kirkens Nødhjelp

Gjennom et felles kontor og landprogram, jobber Kirkens Nødhjelp, Christian Aid (CA) og DanChurchAid (DCA) sammen for å styrke rettighetshavere, spesielt kvinner og unge. Gjennom sterke nettverk og allianser med sivilsamfunnet i Zambia, opprettholder og beskytter vi menneskers verdighet og fremmer deres aktive deltakelse i utviklingen av landet sitt.

JCP Zambia er et sammenslått landsprogram som består av tre organisasjoner: Christian Aid, Kirkens Nødhjelp og DanChurchAid, der finansiering, teknisk rådgivning, lobbyvirksomhet og kampanjer, kommunikasjon og administrasjon er delt og koordinert. Kirkens Nødhjelp er lederorganisasjonen.

Våre programmer

Kirkens Nødhjelp, Christian Aid og DanChurchAid har teknisk ekspertise til å gjennomføre følgende fire programmer, som fokuserer på mobiliseringen og den aktive deltakelsen til rettighetshavere blant målgruppene.

Forvaltning av naturressurser

Vi støtter den aktive deltakelsen og tilsynet til rettighetshavere i utviklingen av statlig politikk og budsjetter for fattigdomsreduksjon, og et forbedret juridisk rammeverk for forvaltning av gruveindustrien. I tillegg påvirker vi regjeringen for mer åpenhet og ansvarlighet i ressursforvaltningen. For eksempel ble fire målrettede kampanjeinitiativer startet ved innføringen av African Mining Initiative, Freedom of Information, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og Public Resource Management

Økonomisk rettferdighet

På linje med Zambias Micro, Small and Medium Enterprise (MSME)-utviklingspolitikk, drives programmet med det konkrete målet om å sikre muligheter og bærekraftig sysselsetting for mottakerne, spesielt kvinner og unge. Vi tilrettelegger for deltakelsen og mobiliseringen av mottakerne i den uformelle sektoren, spesielt på landsbygda. Gjennom mikro- eller småbedrifter gis rettighetshavere tilgang til lokale og nasjonale markeder, samt entreprenørskaps- og yrkesopplæring. Verdikjedeutvikling innenfor jordbrukssektoren forventes å gi gevinster for mottakerne. 

Bekjempelse av kjønnsbasert vold (GBV)

Vi jobber aktivt for å redusere kjønnsbasert vold (GBV) i våre programområder ved å utfordre sosiale skikker som godtar vold mot kvinner og jenter. Vi arbeider også for lovgivning knyttet til beskyttelse mot og straffeforfølgelse av kjønnsbasert vold. Vårt samarbeid om kjønnsrettferdighet med sivilsamfunnet, spesielt med trosbaserte organisasjoner, har vært svært produktivt for å fordømme GBV og redusere innflytelsen av regressive kjønnsskikker. Vi tilrettelegger økt deltakelse fra kvinner i beslutningsforaer på lokalt og nasjonalt nivå, og gjennom partnerorganisasjoner tilbyr vi sikre, tilstrekkelige og hensiktsmessige støttetjenester til ofre for kjønnsbasert vold.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vi tilpasser vår nødhjelp til myndighetenes tilnærming gjennom Disaster Management and Mitigation Unit. Vi har et bærekraftig nødhjelpsystem integrert i nettverk og allianser med myndighetene, FN-organisasjonene, religiøse aktører, ACT Alliance og ACT Zambia Forum, for rask respons hvis en nødsituasjon skulle oppstå.

Ettersom JCP er medlem av ACT Forum i Zambia, reagerer vi på nødsituasjoner hovedsakelig gjennom Forum-medlemmene i områder som lider under ekstrem fattigdom og sårbarheter grunnet tørke og flom. JCP søker å arbeide med partnere for å skape synergier for kampanjer og reduksjon av risiko ved katastrofer, med andre ord for å integrere skadebegrensning, øke motstandsdyktighet og opprettholde levebrød og beskytte lokalsamfunn.

Hvor vi jobber

Basert på vurderinger av rettighetsunderskudd og sårbarhet for klimaendringer, iverksetter vi programmer i fem provinser: North-Western, Western, Eastern, Southern og Copperbelt, der vi allerede har en betydelig tilstedeværelse gjennom våre partnere.

Hvem vi jobber med

Vi jobber med en rekke nøkkelpartnere som er godt forankret i sine lokalsamfunn og som har bevist at de forsvarer rettighetene til de maginaliserte. Vi jobber tett med trosbaserte organisasjoner spesielt, med tanke på deres rekkevidde og troverdighet i landet. 

Samarbeidspartnere

 • Catholic Diocese of Ndola (CDN)
 • Catholic Diocese of Lusaka (CDL)
 • Churches Health Association of Zambia
 • Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)
 • Centre for Trade Policy and Development (CTPD)
 • Copperbelt Health Education Project (CHEP)
 • Council of Churches in Zambia (CCZ)
 • Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ)
 • Family Healt Trust (FHT)
 • Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR)
 • Lutheran World Federation/Zambia Christian Refugee Services (LWF/ZCRS)
 • Monze Diocese Development Department
 • Participatory Ecological Land Use Management Association Regional Desk (PELUM RD)
 •  Response Network
 • Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD)
 • Women and Law in Southern Africa (WLSA) – Zambia Office
 • Young Men Christian Association (YMCA)
 • Young Women Christian Association (YWCA)
 • Zambia Episcopal Conference (ZEC)
 • Zambia Anglican Council (ZAC)
 • Zambia Inter-Faith Networking Group (ZINGO)
 •  Zambia Land Alliance (ZLA)
 •  Zambia National Womens Lobby Group
 • ZANERELA – Zambia Religious leaders living with HIV/AIDS