Kirkens Nødhjelp – en organisasjon for internasjonal diakoni

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisasjon som kjemper sammen med mennesker over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Helt siden 1947 har vi vært norske menigheters forlengede diakonale arm. Vi jobber på vegne av kirkene i Norge for å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.

Vårt øverste organ er representantskapet som består av kirker og kristne organisasjoner i Norge. Kirkens Nødhjelp er også en del av den verdensvide kirkes arbeid for global rettferdighet og henter støtte fra fellesskapet i den økumeniske bevegelse. Arbeidet er lokalt forankret og globalt i utstrekning. Tilhørigheten tydeliggjøres gjennom deltakelse i Kirkenes Verdensråd, samarbeid med konfesjonelle verdensorganisasjoner og medlemskap i ACT Alliance.

Vi inspireres av liknelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10), og arbeidet utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet. 

Kirkens Nødhjelps representantskap består av:  

  • Utsendinger fra hvert bispedømmeråd i Den norske kirke
  • Syv medlemmer av Den norske kirkes Kirkemøte (hvorav én er representant for Samisk Kirkeråd og én er ungdomsrepresentant under 25 år)
  • Fire representanter for landsomfattende indremisjonorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner 
  • En representant fra hver av følgende organisasjoner: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Frelsesarméen og Metodistkirken i Norge. Pinsebevegelsen i Norge har to representanter. 
  • NORME, Global Aid Network og Norges Kristne Råd har observatørstatus

Se fullstendig liste over alle representantene her.

Kirkens Nødhjelps verdier

Kirkens Nødhjelps verdier skal ligge til grunn for hele organisasjonens virksomhet. Verdiene er forankret i det kristne menneskesyn og den bibelske skapertro.

  • Skaperverkets egenverdi
  • Ukrenkelig menneskeverd
  • Global rettferdighet
  • Inkluderende fellesskap
  • Nestekjærlighet