Verden er i dag preget av stor økonomisk ulikhet mellom land, og disse forskjellene er økende. Ulikhet bidrar til økt ustabilitet, konflikt og polarisering. Klimakrisen rammer de fattigste landene hardest.  
 
For å skape bærekraftige endringer for mennesker som lever i fattigdom, arbeider Kirkens Nødhjelp med de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet. Kirkens Nødhjelp og våre partnere arbeider for å gi kvinner, menn og ungdom mulighet til å påvirke beslutninger som påvirker deres utvikling og fremtid, og for å holde myndigheter og selskaper ansvarlige for sine handlinger. 

HVORDAN VI JOBBER MED ØKONOMISK ULIKHET

Kirkens Nødhjelp arbeider både for å utrydde fattigdom og for å redusere økonomisk ulikhet gjennom vårt påvirkningsarbeid. Den økonomiske ulikheten øker i de fleste land. 

Økonomisk ulikhet hindrer økonomisk vekst, undergraver demokratiet og hindrer likestilling. Kirkens Nødhjelp arbeider for inkluderende vekst, progressiv beskatning, sosial beskyttelse og mot gjeldsinduserte innstramminger. 

Kirkens Nødhjelp arbeider for at Norge skal fortsette å være en pådriver i globale prosesser som FfD-forhandlingene, gjelds- og skattespørsmål i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Som en trosbasert organisasjon er det et viktig mål å engasjere trosledere og valgkretser i disse temaene og på relevante arenaer. 

PS har ansvaret for det globale påvirkningsarbeidet i Kirkens Nødhjelp og samarbeider med landkontorene når det er relevant og mulig. PS deltar jevnlig på det årlige FfD-forumet samt på vår- og årsmøtene til Verdensbanken og IMF. 

HVORDAN VI JOBBER MED KLIMAPOLITIKK

Kirkens Nødhjelp jobber for klimarettferdighet i Norge og globalt. Gjennom deltakelse i internasjonale og norske politiske prosesser bygger vi allianser med sivilsamfunnet, mobiliserer mennesker og gir politiske anbefalinger til beslutningstakere. Vi driver lobbyvirksomhet overfor den norske regjeringen, politiske partier på Stortinget og delegater fra ulike nasjoner i internasjonale forhandlinger. Våre politiske anbefalinger er basert på den nyeste forskningen og grundige analyser. Vi organiserer kampanjer i vårt økumeniske nettverk i Norge og globalt for å øke presset på våre politikere - for klimarettferdighet.

I Norge har Kirkens Nødhjelp engasjert seg i en lang rekke politiske prosesser for klimarettferdighet. Vi har deltatt i debatten om nasjonale utslippsmål, statsbudsjetter og nivået på klimafinansieringen, vi har oppfordret de politiske partiene til å være mer ambisiøse i sine politiske plattformer før nasjonale valg, og vi har kontinuerlig utfordret regjeringen til å implementere og følge opp sitt ansvar i henhold til Parisavtalen.

Kirkens Nødhjelp har i mange år vært den viktigste stemmen for økt klimafinansiering i det norske sivilsamfunnet. Vi har klart å få til en jevn økning i den norske klimafinansieringen de siste 10 årene. Den største seieren var da Støre-regjeringen i 2021 lovet å doble klimafinansieringen innen 2026, fra 7 til 14 milliarder kroner i året. Som en del av dette ville de tredoble finansieringen av klimatilpasning. Norge har fortsatt en vei å gå for å levere sin rettferdige andel av finansieringen, som er på 65 milliarder kroner årlig.

I 2023 bestilte Kirkens Nødhjelp, sammen med de fem andre store humanitære organisasjonene i Norge, en rapport fra en ekspertgruppe som vi satte sammen, Klimafinansieringsutvalget. Målet var å finne måter å mobilisere klimafinansiering på uten å legge press på bistandsbudsjettet. En av anbefalingene var en norsk grønn statsgaranti for å øke investeringene i klimaløsninger i de minst utviklede landene. Regjeringen foreslår dette i statsbudsjettet for 2024.

HVORDAN VI JOBBER MED GLOBAL SKATTEPOLITIKK

I dag mangler verden en global konvensjon for å stoppe skattemisbruk. Vi må fylle dette hullet med en juridisk bindende FN-skattekonvensjon som forhandles frem av FNs medlemmer på like fot. Konvensjonen må inneholde mekanismer som sikrer at skatten betales der verdiene skapes.

Kirkens Nødhjelp jobber både nasjonalt og internasjonalt for å få til en skattekonvensjon i FN. Vi driver lobbyvirksomhet for å påvirke den norske regjeringen og FNs generalforsamling, vi når ut til media, vi driver kampanjer i sosiale medier og lager kommunikasjonsmateriell til vårt grasrotnettverk.

HVORDAN VI JOBBER FOR Å OPPNÅ 1 PROSENT AV BNI TIL BISTAND

Målet om 1 % av BNI til bistand er et symbolsk mål med lange tradisjoner i Norge. Det siste tiåret har målet vært et av hovedtemaene i mange budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og budsjettpartnerne. De siste ti årene har det vedtatte bistandsbudsjettet ligget på rundt 1 % av BNI. I desember 2016 ble målet også "formalisert" i en historisk avtale mellom venstre- og sentrumspartiene på Stortinget. Den sittende regjeringen inkluderte også målet i sin regjeringserklæring.

I løpet av de siste årene har det å sikre minst 1 % av BNI til det norske bistandsbudsjettet årlig vært en del av vårt viktigste politikk- og påvirkningsarbeid i Norge. Kirkens Nødhjelp skriver innspill og deltar på høringer i Stortinget under budsjettforhandlingene. I tillegg inviterer vi oss selv, sammen med andre humanitære organisasjoner, til å møte de politiske partiene på Stortinget for å påvirke forhandlingene.

I tillegg jobber vi for å sikre at regjeringen følger opp sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen og sørger for at den nødvendige økningen i klimafinansiering kommer i tillegg til bistandsbudsjettet på 1 %. De siste årene har det vært en økende global trend at klimafinansiering spiser av bistandsbudsjettene.

I tillegg går mer enn 3,7 milliarder kroner av bistandsbudsjettet i Norge til mottak av flyktninger i Norge. Dette er en bevilgning som ikke bør tas fra sårt tiltrengt humanitær innsats og utviklingshjelp.