Kirkens Nødhjelps arbeid

Kirkens Nødhjelp er en ledende global aktør som engasjerer seg i en brennende kamp mot fattigdom og urettferdighet over hele verden. Vi arbeider målrettet for å hjelpe de mest sårbare, uavhengig av etnisitet, tro eller politisk tilhørighet, ved å tilby nødhjelp i katastrofer, arbeide for langsiktig utvikling i lokalsamfunn, og ta tak i de underliggende årsakene til fattigdom.

Vårt arbeid styrkes gjennom tette samarbeid med sivilsamfunnet og trosbaserte aktører, og vi er forpliktet til å fremme menneskerettigheter og rettferdighet i alle våre innsatser. Med våre programmer — vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; klimarettferdighet; klimasmart landbruk og jobbskaping; kjønnsbasert vold; og ulikhet — inviterer vi privat sektor til å bli bidra med å skape positive ringvirkninger og oppfylle FNs bærekraftsmål til fordel for noen av de mest utsatte menneskene på vår planet.

Vår visjon er å redde liv og bidra til en rettferdig verden gjennom gode partnerskap med privat sektor. Vi tar sikte på å være en av de fremste aktørene blant norske organisasjoner når det gjelder å skape nye samarbeidsmuligheter med næringslivet.

Vår tilnærming er basert på menneskerettigheter. Dette innebærer å gi mennesker kunnskap om og evne til å kreve sine rettigheter, samtidig som vi øker ansvarligheten til de som er ansvarlige for å respektere, beskytte og oppfylle disse rettighetene. Gjennom samarbeid med oss har bedrifter mulighet til å styrke menneskerettighetene gjennom konkrete prosjekter, bidra til økt menneskelig verdighet og fremme bærekraftig utvikling i samfunnene vi hjelper. Enten det er gjennom rådgivning eller økonomisk støtte, gjenspeiles bedriftens bidrag i vårt daglige arbeid og har positiv innvirkning på menneskers liv.

Samarbeid mellom privat sektor og Kirkens Nødhjelp

Ved å være en støttespiller eller strategisk partner med Kirkens Nødhjelp, vil dere bidra til å skape en betydningsfull endring i verden. Gjennom våre prosjektbaserte partnerskap vil vi sammen kunne bygge et rettferdig samfunn hvor menneskerettigheter respekteres og sårbare grupper blir styrket. Ved å støtte konkrete bistandsprosjekter, som for eksempel brønnboring i Nigeria eller sysselsettingsprosjekt i Palestina, kan dere være sikre på at deres bidrag brukes effektivt og gir varige ringvirkninger i lokalsamfunnene vi støtter.

Samarbeid med Kirkens Nødhjelp gir deres bedrift muligheten til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål samtidig som dere styrker deres omdømme som en ansvarlig aktør i samfunnet. Vår menneskerettighetsbaserte tilnærming integreres i prosjekter og aktiviteter, slik at deres støtte blir en konkret handling for positive endringer i lokalsamfunn. Gjennom et partnerskap med Kirkens Nødhjelp vil dere få muligheten til å eksponere deres bedrift for meningsfylt samarbeid som engasjerer og skaper stolthet hos deres ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Våre resultater og erfaringer viser at privat sektor har en viktig rolle å spille i å styrke mennesker og lokalsamfunn. Vi ønsker å være deres pålitelige partner i arbeidet for bærekraftig utvikling og en rettferdig verden. Gjennom vårt samarbeid kan vi sammen bidra til å skape varige endringer og forme en bedre fremtid for kommende generasjoner. Bli med oss på veien mot en mer inkluderende og bærekraftig verden.