Avgjort på forhånd

Forskjellen mellom rike og fattige i verden er større enn noen gang. De 62 rikeste i verden eier like mye som de 3,5 milliarder fattigste. Ulikheten vokser blant annet fordi globale spilleregler er tilpasset de som har mest. Med dagens regler har ikke alle like muligheter. Det er avgjort på forhånd.

Dette ønsker vi å endre. Hvis vi legger press på politikere kan vi endre internasjonale skatteregler og styrke sivilsamfunnet slik at flere får muligheter som i dag er reservert for verdens rikeste.

Ikke godta at menneskers muligheter er avgjort på forhånd. Krev at verdens spilleregler gir alle like muligheter!

Alle mennesker bør ha like muligheter. Ikke godta at det er avgjort på forhånd!* 

1 % eier halve verden

De siste tiårene har mange utviklingsland opplevd økonomisk vekst. Dette har skapt mye optimisme og håp om at veksten kan føre til utvikling, arbeidsplasser og fattigdomsreduksjon. Men veksten er ikke nok i kampen mot fattigdom. Globalt øker gapet mellom fattige og rike i verden, blant annet fordi globale strukturer er tilpasset de som har mest. De 62 rikeste menneskene i verden eier mer enn de 3,5 milliarder fattigste, og 1 % av verdens befolkning eier like mye som resten av verden til sammen.

I 2015 ble verdens ledere enige om FNs bærekraftsmål, som har som mål å løfte alle mennesker ut av fattigdom. Men skal vi lykkes med dette må ha politiske tiltak som sørger for en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Ikke godta at det er avgjort på forhånd!

I disse dager arrangeres OL i Brasil. Brasil er et av landene i verden med størst forskjeller mellom fattig og rik. Idealet på idrettsbanen er at alle like muligheter. Men i virkeligheten er situasjonen en helt annen, både i Brasil og i verden. På idrettsbanen hadde vi ikke godtatt at det er avgjort på forhånd. Da bør vi heller ikke godta det utenfor idrettsbanen!

Alle mennesker bør ha like muligheter. Ikke godta at spillereglene er avgjort på forhånd! Si fra og be politikere gjøre gapet mellom fattige og rike i verden mindre, ved å trykke på knappen over. 

*Ved å si fra, ber du om at:

Norge må føre en sterk politikk mot internasjonal skattejuks for å bekjempe ulikhet i og mellom land.

  • Land for land-rapportering: Norge bør utvide loven om land-for-land rapportering til å gjelde alle norske selskap, uansett bransje. Rapporteringen må være offentlig og omfatte virksomhet i alle land og jurisdiksjoner selskapene er registrert.
  • Egentlig eierskap: Offentligheten må kunne vite hvem som eier hva. Dette er informasjon som ikke registreres i mange skatteparadis. Norge må gå foran ved å sørge for at vårt eget register er offentlig og søkbart for alle.
  • Tette smutthull som gjør skatteunndragelse og kriminalitet mulig: Norge bør ta initiativ til en konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot strukturer som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner.
  • Dobbeltbeskatningsavtaler: Norge må gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale.

Norge må prioritere arbeidet mot økende økonomisk ulikhet i og mellom land.

  • Regjeringen må redegjøre i statsbudsjettet for hvordan norsk politikk bidrar til å redusere ulikhet i og mellom land (FNs bærekraftsmål #10).
  • Norge må prioritere arbeidet for Finansiering for utvikling (FFD-prosessen) med mål om å redusere ulikhet i og mellom land. En viktig prioritering her må være å oppgradere og sikre nødvendige ressurser til FNs skattekomité.

Norsk bistand må bekjempe ulikhet i og mellom land.

  • Norsk bistand må nå verdens fattigste (FNs bærekraftsmål #1). På sikt bør derfor 50 % av norsk bistand gå til de fattigste landene.
  • Norsk bistand må øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber mot korrupsjon og for bedre forvaltning av offentlige ressurser i utviklingsland.

Slik jobber Kirkens Nødhjelp med økonomisk ulikhet og ressursfordeling