Global ulikhet hindrer bærekraftig utvikling

Det enorme økonomiske forskjellene mellom mennesker i verden er økende. Tross økonomisk vekst i mange utviklingsland blir mangemennesker fattigere, fordi veksten fordeles ujevnt. En politikk som fordeler inntektene i verden og i enkeltland mer rettferdig, vil kunne løfte millioner ut av fattigdom.

Fakta om global ulikhet:

  • Verdens 62 rikeste mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning
  • Halvparten av verdens formue eies nå av 1 % av jordas befolkning
  • I nesten alle land øker ulikheten mellom de 10 % rikeste og de 40 % fattigste.
  • De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Verdien til de aller rikeste fortsetter å øke, mens verdiene til de fattigste har gått kraftig ned.
  • Redusert ulikhet innad og mellom land er sentralt i de nye bærekraftsmålene (Bærekraftsmål 10: Redusere ulikhet i og mellom land)

Hvorfor skatt er så viktig?

Mange utviklingsland har store naturressurser, men rikdommen kommer ikke befolkningen til gode. Dette skyldes blant annet lave skatteinntekter. Ulovlig kapitalflukt og store selskapers skatteunndragelser koster utviklingsland milliarder hvert år. Disse pengene kunne betalt for bedre skoler, flere sykehus eller livsviktige velferdssystemer til befolkningen.

For eksempel taper afrikanske land minst 50 milliarder dollar hvert år gjennom ulovlig kapitalflukt. Dette kunne bygd 151 000 moderne skoler, 500 sykehus eller konstruert 56 millioner kilometer vei, i følge Kirkens Nødhjelps partnere.

Å redusere ulikhet er høyt på utviklingsagendaen, og Kirkens Nødhjelp har ulike prosjekter rundt omkring i verden som adresserer problemstillinger knyttet til dette.

Kirkens Nødhjelps arbeid.

Å sikre rettmessige skatteinntekter og samtidig fordele rikdommen på en rettferdig og bærekraftig måte kan bidra til å løfte mennesker ut av fattigdom. I 9 land rundt omkring i verden jobber Kirkens Nødhjelp gjennom partnere med Resource Governance-programmer. Ressursforvaltning, budsjettmonitorering og bekjempelse av kapitalflukt er viktige deler av dette arbeidet.

Kirkens Nødhjelp og partnere skaper arenaer hvor lokalsamfunn, sivilsamfunnsorganisasjoner og religiøse ledere blir utrustet og mobilisert til å holde myndigheter og selskaper ansvarlige, samt utrustet til å delta i politisk dialog og deltakelse i politiske prosesser på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Les mer om vårt arbeid med ressursforvaltning.

Angola

Kirkens Nødhjelp støtter Kirkerådet i Angola sitt arbeid for at strømmen av oljepenger også skal komme fattige lokalsamfunn til gode. Inntektene fra oljen må fordeles mer rettferdig både på nasjonalt og lokalt nivå.

Suzana bruker alle sin ledige tid som korrupsjonsjeger på oppdrag fra Kirka i Angola. De lokale kirkene har blitt trent opp til å forstå hvordan offentlige budjsetter blir til og hvordan de fungerer. Nå forsøker Suzana å finne ut av hvorfor den nybygde helseklinikken mangler innlagt vann.

Les mer om Suzana som bruker fritiden sin som korrupsjonsjeger.

Les mer om arbeidet vårt i Angola.

Malawi

Kirkens Nødhjelp støtter lokale organisasjoner i arbeidet mot mer åpenhet i gruveindustrien. Malawi taper årlig enorme pengesummer gjennom manglende skatteinntekter fra gruveindustrien. Ansvarliggjøring av myndighetenes pengebruk er viktig for å sikre åpenhet og avdekke korrupsjon. 

Et medlem fra Mabuka Action Group diskuterer problemstillinger knyttet til gruvedrift under et møte organisert av Evangelical Association of Malawi.

Les mer om arbeidet vårt i Malawi.

Myanmar

Myanmar har store forekomster av naturressurser, men lover og regler som regulerer utvinnignsindustrien er ikke på plass. I tillegg har det vært, og er det, lite rom for sivilsamfunnsorganisasjoner til å holde myndigheter ansvarlig for politikken de fører. Derfor jobber Kirkens Nødhjelp med å støtte og bygge bro mellom trosbaserte organisasjoner, ungdom og organisasjoner med kunnskap om naturressursforvaltning, slik at de påvirker myndigheter til å forvalte ressursene på en bedre og mer rettferdig måte. Å samle og spre kunnskap om menneskers rettigheter i utvinningsområder er en viktig del av dette arbeidet.

Les mer om arbeidet vårt i Myanmar.

Tanzania

Til tross for økonomisk vekst i Tanzania er fattigdom utbredt. Korrupsjon er et stort problem og mange mangler tilgang til helsetjenester og utdannelse. Gjennom partnerer jobber Kirkens Nødhjelp tett med religiøse ledere som påvirker myndigheter og gruveselskaper for en mer rettferdig utvinningindustri og for at skatteinntektene brukes på en måte som kommer fattige mennesker til gode.

Kirkens Nødhjelp i utdanner anti-korrupsjonsgrupper som holder myndighetene ansvarlig slik at vedtatt politikk og budsjetter blir gjennomført.

Les mer om arbeidet vårt i Tanzania.

Zambia

Godt styresett og forvaltning er en utfordring innenfor mange sektorer i Zambia, og korrupsjon er utbredt. Særlig i utvinningsindustrien, der gruveselskaper fjerner verdifulle ressurser fra landet, ser vi at etterrettelighet kan være mangelvare. Vi hjelper lokale organisasjoner til å kreve at demokratisk praksis blir fulgt, til å holde sine myndigheter ansvarlige, og til å følge med på offentlige budsjetter for å sikre at pengene brukes der de skal brukes.

General Secretary in the Council of Churches in Zambia (CCZ) Suzanne Matale and the mayor of Mufulira Town in Zambia, Mr. Thompson Ngulube. CCZ has supported the Kankoyo community in Mulfira to successfully advocate for reduced negative health and environmental effects of the mining

Les mer om arbeidet vårt i Zambia.

Sørlige Afrika (Sør-Afrika, Mosambik, Botswana og Zimbabwe)

Sammen med lokale organisasjoner i Sørlige Afrika jobber vi må å skape arenaer for organisasjoner og lokalsamfunn slik at de kan dele erfaringer og holde myndigheter og gruveselskaper ansvarlige for konsekvensene av gruvedrift og annen utvinningindustri. Å sørge for mer åpenhet og rettferdig fordeling av skatteinntekter er også en del av arbeidet vårt i disse landene.

Les mer om arbeidet vårt i Sørlige Afrika.

Les mer:

Delta i kampanjen vår #Avgjort på forhånd