Angola

Kirkens Nødhjelp i Angola

 • Vært der siden: 1975
 • Penger brukt i 2015: 30,6 millioner kroner

Fattigdom er svært utbredt i Angola, og de rikeste blir rikere. Kvinner diskrimineres og utsettes for vold både i og utenfor hjemmet. Kirkens Nødhjelp støtter menneskene som vil snu pengestrømmen, slik at mer kommer de fattigste til gode. Samtidig bekjemper vi diskriminering av og vold mot kvinner, og jobber for at flere kvinner skal få delta på lik linje med menn i samfunnet.

Kvinnegruppe i Angola diskuterer mer rettferdig fordeling ressurser
Mama Sita og Mama Simia leder en kvinnegruppe som diskuterer mer rettferdig fordeling av ressursene i deres nærområde i Zaire-provinsen, Angola. Foto: Nelson João/Kirkens Nødhjelp

Angola har de siste årene hatt en kraftig økonomisk vekst, men samtidig øker forskjellene mellom rik og fattig i landet. De aller fleste angolanere får ikke ta del i den økte velstanden som inntektene fra olje, gass og diamanter gir. Fattigdom er utbredt, og arbeidsledigheten ligger på mellom 50 og 70 prosent. Samtidig tjener landets elite seg styrtrike, og utenlandske selskaper, inkludert norske, tar ut store rikdommer. Korrupsjon, manglende åpenhet og et svakt sivilsamfunn bidrar til å opprettholde de store inntektsforskjellene.

Flere tiår med krig har gitt en voldelig arv som rammer hele samfunnet, men som går hardest utover kvinner. Jenter og kvinner diskrimineres og utsettes for vold og overgrep, både i og utenfor hjemmet. 

Arbeidet vårt

Kirka holder myndighetene i ørene

Kirkens Nødhjelp støtter Kirkerådet i Angola sitt arbeid for at strømmen av oljepenger også skal komme fattige lokalsamfunn til gode. Inntektene fra oljen må fordeles mer rettferdig både på nasjonalt og lokalt nivå. For å få til dette, gir vi opplæring og støtte til Kirkerådet slik at de kan gi opplæring og støtte videre til mennesker i sine medlemskirker. Det handler primært om å forstå budsjettprosesser, hvordan et budsjett blir til, og å lære om myndighetenes egne planer for fattigdomsbekjempelse. Kvinner og menn i Angola følger nå prosessene nøye, og gir ettertrykkelig beskjed til myndighetene når de ser avvik fra planer og budsjetter. Dette har flere ganger ført til at myndighetene har gjort endringer som kommer de fattigste til gode.

I 2013 deltok over 200 mennesker i disse aktivitetene knyttet til budsjettmonitorering og oppfølging av offentlig pengebruk. 96 offentlige budsjetter ble monitorert. I tillegg gjennomførte gruppene egne fattigdomsundersøkelser blant kvinner, menn og ungdom i seks kommuner. Disse avdekket viktige behov for å forbedre myndighetenes egne planer for fattigdomsbekjempelse, og ble godt tatt imot av myndighetene. Kirkens Nødhjelp fortsetter å gi støtte og opplæring til Kirkerådet i denne måten å jobbe på, men ser at kirkene i Angola i dag er godt i stand til å sørge for positive endringer for sine fattigste på egen hånd. Myndighetene i Angola anerkjenner nå Kirkerådet i Angola som en viktig bidragsyter i arbeidet med statsbudsjettet, og Kirkerådet konsulteres jevnlig av myndighetene i dette arbeidet.

Ja til et liv uten vold

Kirkens Nødhjelp i Angola fokuserer mye på å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Vi jobber både for å redusere vold i nære relasjoner, og for å hindre at jenter blir gift mens de ennå bare er barn. I tillegg jobber vi for at samfunnet skal vie mer plass til kvinner, slik at de får makt og myndighet til å delta i prosesser som involverer dem. 

Vi har et sentralt arbeid rettet mot religiøse ledere i Angola, slik at de går foran som forbilder og sier nei til krenkelse av kvinners rettigheter. Og nå har 40 religiøse ledere i Angola offentlig tatt avstand fra skadelige praksiser som vold i hjemmet og diskriminering av jenter og kvinner. De er blitt sosiale aktivister som jobber for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. De religiøse lederne identifiserer og får slutt på tilfeller hvor kvinner utsettes for vold i sine lokalsamfunn, og initierer også juridisk rettergang i enkelte tilfeller.

I 2013 fikk over 2000 mennesker i Angola lære som sin rett til et liv uten vold gjennom vårt arbeid.

Nødhjelp

En tørkekatastrofe i 2013 gjorde at Kirkens Nødhjelp og våre samarbeidsorganisasjoner satte i gang et nødhjelpsarbeid for å sikre rent vann, gode sanitærforhold og god hygiene for 15 000 mennesker i provinsene Cunene og Huila.

 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA)
 • Associacão Cristá da Mocidade – ACM (YMCA)
 • Uniao Crista Feminina – UCF (YWCA de Angola)
 • Departamento de Assistência Social, Estudos e Projectos (DASEP)
 • Igreja Evangelica Congregacional em Angola (IECA)
 • Igreja Evangélica Babtista em Angola - IEBA
 • Evangelical Church of Angola - IEA
 • Mosaiko
 • Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)
 • Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD) 
 • FMJIG - Fórum de Mulheres Jornalistas para Igualdade no Género
 • Mãos Livres
 • Plataforma Mulheres em Acção (PMA)