Pakistan

Pakistans befolkning trues årlig av flom når monsunregnet kommer, og flere millioner mennesker mister alt de eier og tvinges på flukt. Jenter og kvinner utsettes for overgrep og tvangsekteskap. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp, hjelper lokalbefolkningen til å bli bedre rustet mot flom og jobber blant annet for kvinners rettigheter.

Flom i Pakistan i 2012
Her har noen bygget seg et provisorisk hus midt i oversvømte Jacobabad i Sindh-provinsen under flomkatastrofen i 2012. Foto: Kirkens Nødhjelp

Monsunregnet har alltid vært viktig og sørget for nødvendig vann til landbruket i Pakistan, men i dag er nivået så voldsomt at det skader mer enn det nytter. Dette skyldes blant annet klimaendringer og at dårlig vedlikeholdte dreneringssystemer og mye søppel gjør at vannet flommer opp og ikke renner naturlig ut i elvene.

Nesten 300 mennesker er døde, og to og en halv million er berørt av monsunen i 2014. De har mistet hus, arbeid, buskap og eiendeler. Flom og jordskred har ødelagt 80 prosent av vannrørsystemet i flomområdet i Punjab og Kashmir. Folk har vært i akutt behov for rent vann, og behovene er fortsatt store.

Kvinner, menn og barn som forsøkte å komme seg ut av flomområdene vasset i vann forurenset av kjemikaler, avføring og døde dyr. Det var også et stort behov for informasjon om hva man bør gjøre på hygienefronten for å forhindre utbrudd av sykdommer og at smitte sprer seg.  

De som flyktet fra flomvannet måtte greie seg under svært enkle forhold, vanligvis uten tilgang til rent vann, mat og medisiner. I tillegg druknet hundretusener av husdyr, og avlinger og landbruksjord er ødelagt for lang tid framover.

I 2010 døde 2000 mennesker i flommen som regnes som den største i Pakistans historie. 20 millioner mennesker, tilsvarende 10 prosent av landets befolkning, ble rammet. I forbindelse med monsunregnet de siste årene har store vannmengder satt landsbyer, veier og store landområder inkludert dyrket mark under vann i flere uker. Mange har nå opplevd store tap og ødeleggelser i tre år på rad. 

Flom i Pakistan i 2010
Storflommen i 2010 i Pakistan rammet rundt 20 millioner mennesker. Foto: Kirkens Nødhjelp

Uavhengig av monsun og flom er det allerede svært dårlig stelt med vann-, sanitær- og hygieneforholdene i Pakistan, og det blir naturlig nok enda verre under flom og oversvømmelser. En fjerdedel av befolkningen i landet, opp mot 50 millioner mennesker, har ikke tilgang til toalett, og gjør sitt fornødne utendørs. Mangel på toalett er en av de ledende årsakene til sykdom og død, særlig blant barn som er sårbare overfor vannbårne sykdommer som diaré. Kvinner utsettes i tillegg for risiko når de må gå langt fra bebyggelse for å vaske seg og gå på do. Overfall og seksuelle overgrep er ikke uvanlig.

Kvinner og jenter er utsatt for barne- og tvangsekteskap, æresdrap, syreangrep, seksuell vold og andre former for vold. Diskriminering og mangel på juridiske rettigheter og beskyttelse legitimeres av tradisjonelle og religiøse normer. Kvinner har lav utdannelse, og holdes utenfor sosiale og politiske prosesser.

Kamper mellom væpnede grupper og regjeringshæren skaper frykt og uro i befolkningen, og siden juni i år er en million mennesker drevet på flukt. Pakistan huser også 1,6 millioner afghanske flyktninger.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp til de som er rammet av flom og oversvømmelse etter årets monsoun. Målet er i første omgang å gi rent vann til 21 000 mennesker. Vi skal også sette opp provisoriske latriner og dele ut såpe og andre hygieneartikler for å forhindre utbrudd av sykdommer.

Vi jobber også langsiktig for å få på plass permanent vanntilførsel, toaletter og vaskeplasser, og vi driver hygieneopplysning gjennom organiserte grupper, også i egne kvinnegrupper. 

Rent vann og flomberedskap redder liv

Siden Pakistan er utsatt for hyppige flommer, samarbeider vi med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å bygge flomberedskap. Målet er at viktige forberedelser til neste katastrofe kommer på plass. Et eksempel er gode varslingssystemer slik at informasjon kommer ut til de som trenger den på en rask og forutsigbar måte. Hvor stiger vannet først? Hvor er det trygt og hvordan kommer man seg dit? Det trenes på evakuering og egne grupper får i oppgave å ta ansvar for at barn, eldre og funksjonshemmede ikke blir glemt. Dette arbeidet redder liv.

Siden 2010 har Kirkens Nødhjelp sammen med lokale, pakistanske organisasjoner skaffet rent vann og latriner, drevet opplæring i hygiene og utviklet planer for flombedreskap for 86 000 flomutsatte familier i Sindh-provinsen. Flere hundre tusen mennesker har nå fått et tryggere liv og bedre helse. Nå er vi i gang i nabodistriktet, hvor over 100 000 mennesker skal få samme støtte i løpet av de neste tre årene. Slik kan familier og lokalsamfunn også her få bedre helse og være bedre rustet til å takle framtidige flommer. Familiene deltar aktivt i utviklingen av sin egen landsby, og kvinnene deltar på lik linje med menn. De får opplæring i daglig drift av brønner og håndpumper, de får ansvar for å spre kunnskap om hygiene for å begrense sykdomssmitte, og de løser problemer som oppstår i fellesskap.

Så langt er 150 håndpumper blitt reparert og 76 håndpumper er beskyttet slik at de tåler neste flom. 526 vannstasjoner med rent vann og gode og trygge toaletter er satt opp. 10 950 hygienepakker som sikrer god personlig hygiene er delt ut, og det er satt opp 130 vaskeplasser hvor folk kan vaske klærne sine. 17 landsbykomiteer har lært å lage beredskapsplaner som brukes aktivt for å sikre at landsbyen er godt forberedt ved neste flomkatastrofe, og 109 lokale landsbykomiteer har begynt å spare penger slik at de kan finansiere reparasjoner av vann- og santiæranlegg ved behov. I 2013 fikk mer enn 156 000 mennesker i Pakistan tilgang til rent vann gjennom vårt arbeid.

Kvinner lærer om hygiene i Pakistan
Kirkens Nødhjelp fokuserer mye av arbeidet sitt på at kvinner skal få sin rettmessige plass i det pakistanske samfunnet. Denne gruppen diskuterer hvorfor hygiene er så viktig. Foto: Kirkens Nødhjelp

Tvangsekteskap og kvinners rettigheter

I alle prosjektene Kirkens Nødhjelp driver og støtter i Pakistan fokuserer vi på å få med kvinnene, fordi kvinner er viktige for å skape varig endring. Det er kvinnene selv som best vet hvilke utfordringer de har, og det er derfor kvinnene som ser løsningene. Det er viktig at kvinnenes stemme høres i beslutningsprosesser. De har rett til å bli sett og hørt, og leve et liv uten diskriminering og vold.

Les mer om vår samarbeidsorganisasjon Baanhn Beli som kjemper for kvinners rettigheter hos Juristkontakt

Vi støtter et banebrytende arbeid for å få ned antall barne- og tvangsekteskap og sikre kvinners rett til arv i Pakistan. I tilfeller der det har vært reell frykt for tvangsekteskap, kan en vise til at over 60 prosent av tilfellene har blitt avverget. 66 prosent av kvinnene fikk sin rettmessige arv. Kvinner som frykter tvangsekteskap eller opplever diskriminering knyttet til arv, møtes i samtalegrupper og får både psykososial støtte og juridisk hjelp. I tillegg brukes religiøse ledere i arbeidet for å fremme kvinners rettigheter. På landsbygda møter for eksempel kvinner og menn sine religiøse ledere i interaktive teaterforestillinger, hvor problemstillinger knyttet til kvinners rettigheter belyses. 

I perioden 2009-2013 nådde arbeidet med å sikre kvinners rettigheter rundt 1,3 millioner mennesker, både kvinner, menn, tradisjonelle og religiøse ledere, og representanter for myndighetene. 

Les om Rabia Waqar, som leder Kirkens Nødhjelps arbeid for kvinners rettigheter i Pakistan og som møtte fredsprisvinner Malala Yousafzai i Oslo.

Religiøse ledere for fred

Kirkens Nødhjelp jobber med et nasjonalt nettverk av muslimske, kristne og hinduistiske religiøse ledere Pakistan, som ønsker å bidra til en gjensidig respekt for alle religioner, og til fred og fredelig konfliktløsing.

I 2013 deltok 1595 kvinner i Pakistan i fredsbyggende aktiviteter i vår regi.
Gjennom støtte fra Kirkens Nødhjelps pakistanske samarbeidspartnere, bidro to sentrale muslimske ledere til å bremse en eskalerende konflikt mellom sunnimuslimer og shiamuslimer i Rawalpindi-området. De religiøse lederne fordømte sekterisk vold offentlig gjennom media, og poengterte at slik vold ikke kan begrunnes i Koranen. De fikk også med seg sentrale religiøse ledere fra begge grupperinger, som offentlig fordømte voldsbruken og ba om en fredlig løsning på konflikten.

Håndbok til fredagsbønnen

Det er også blitt laget egen håndbok som kan brukes av imamer under fredagsbønnen. Håndboken er et praktisk redskap for å fremme fredelig sameksistens, og forklarer at Koranen ikke støtter voldelige handlinger. I tillegg inneholder den informasjon knyttet til kvinners rolle både i og utenfor hjemmet og hvorfor det er viktig å inkludere kvinner på alle plan i samfunnet. Mer enn 5000 imamer har nå sagt at de vil bruke dette materialet i fredagsbønnen for å fremme fredelig sameksistens og ikke-vold.

TV-aksjonen 2014

Pakistan var ett av landene vi ble kjent med under TV-aksjonen 2014. Pakistan er det landet i verden som er mest utsatt for store flommer. De siste årene har mellom 10 og 20 millioner mennesker blitt rammet av flom hver høst. Flomvannet fører ofte til at kloakk flyter over og forurenser drikkevannskilder. I Pakistan skal Kirkens Nødhjelp blant annet installere og reparere håndpumper som vil gi tilgang til rent vann for 78 000 mennesker.

Tusen takk til alle som støttet TV-aksjonen! Les mer om TV-aksjonen 2014.

Viktige dokumenter