Pakistan

I Pakistan har Kirkens Nødhjelp i tett samarbeid med våre lokale partnere bygget vellykkede synergier mellom våre hjelpe- og utviklingsprogrammer for å levere rettidig og kultursensitiv hjelp og tjenester for å mobilisere og styrke lokalsamfunn, spesielt kvinner og jenter.

Flom i Pakistan i 2012
Her har noen bygget seg et provisorisk hus midt i oversvømte Jacobabad i Sindh-provinsen under flomkatastrofen i 2012. Foto: Kirkens Nødhjelp

Ved å bygge en strategisk allianse med relevante interessenter er målet vårt å samle dem for å kjempe for like rettigheter for alle i våre strategisk valgte kjerneprogrammer. 

Våre programmer

Vårt program i Pakistan fokuserer på vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold,  fredsbygging og kriseberedskap og nødhjelpsrespons.

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vi leverer grunnleggende sanitæranlegg, samt tilgang til rent vann med det konkrete målet om å redusere risikoen for vannbårne sykdommer, spesielt hos mødre og barn. Med vår støtte jobber våre lokale partnere for å sikre at målgruppene tar eierskap i de støttede WASH-tiltakene og klarer å opprettholde de tiltakene gjennom desentraliserte WASH-styringsstrukturer. Informasjonskampanjene om positiv hygiene- og sanitærpraksis har gitt oppsiktsvekkende resultater og er rettet spesifikt mot beskyttelse og verdighet for kvinner og jenter. Våre WASH-tiltak styrker også sivilsamfunnet gjennom nettverk, koordinering og kapasitetsbygging hos lokale humanitære organisasjoner. 

Kjønnsbasert vold (GBV)

Kvinner lærer om hygiene i Pakistan
Kirkens Nødhjelp fokuserer mye av arbeidet sitt på at kvinner skal få sin rettmessige plass i det pakistanske samfunnet. Denne gruppen diskuterer hvorfor hygiene er så viktig. Foto: Kirkens Nødhjelp

Gjennom tett samarbeid med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner og myndighetsorganer, tilbyr våre programtiltak GBV-forebygging og beskyttelse mot skadelige kulturelle skikker, for eksempel tvungen og tidlige/barneekteskap, arvenekt for jenter og kvinner og vold i hjemmet. Vi støtter lokale sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å endre sosiale normer som godtar GBV, samtidig som de fremmer positive mannsbilder ved å engasjerere unge menn og gutter.

Vi tilbyr også arenaer for lik kvinnedeltakelser i beslutningsorganer og hjelper til med å etablere nettverk som gjør kvinner i stand til å delta i den offentlige sfæren. Vi jobber med religiøse ledere for å fremme kvinners rettigheter og å få en slutt på vold mot kvinner og jenter. I tillegg støtter vil lokale sivilsamfunnsorganisasjoner for å kjempe og tilrettelegge for innføringen av kvinnevennlige lover for å få slutt på GBV i Pakistan gjennom forhandlinger med ansvarshavere. 

Fredsbygging

Vi støtter våre lokale partnere med å ta opp misbruket av religion og økende ekstremisme i landet, både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi oppmuntrer til harmoniske forhold i lokalsamfunn ved å fremme sosial solidaritet gjennom felles feiring av religiøse høytider. I tillegg påvirker våre lokale partnere myndighetene til å fremme en kultur for like borgerrettigheter for alle, uavhengig av sosial, religiøs eller politisk tilhørighet. Vi tilrettelegger for koordinering og felles tiltak hos trosbaserte organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner for å fremme sosial samhørighet og harmoni blant målgruppene, som bidrar til å identifisere og bekjempe ekstremisme og sosial diskriminering gjennom å standardisere vernetiltak for den underprivilegerte delen av samfunnet.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Flom i Pakistan i 2010
Storflommen i 2010 i Pakistan rammet rundt 20 millioner mennesker. Foto: Kirkens Nødhjelp

Siden 2005 har vi sørget for hjelp og rehabilitering for jordskjelv- og flomutsatte personer i Khyber Pakhtunkhwa-, Sindh-, Baluchistan- og Punjab-områdene. Vi prioriterer WASH i vår nødhjelp, med innebygd beskyttelsesmodaliteter mot alle former for kjønnsbasert vold i kriser. De gjennomgående temaene kjønnslikhet, katastroferisikoreduksjon, beskyttelse og miljø er integrert i vår nødhjelp, rehabilitering og langsiktige utvikling i WASH-programmet. Vi planlegger også å forbedre våre lokale partneres kapasiteter med betingede pengeoverføringer innen WASH-programmet i kriser, og tar sikte på å oppskalere vår kapasitet for å reagere over hele landet i tilfelle omfattende kriser. Vi er blant de ledende medlemmene i forskjellige nasjonale og provinsielle foraer og klynger, blant annet Pakistan Humanitarian Forum (PHF), ACT Pakistan Forum, og WASH-klyngen.​

Hvor vi jobber

I den strategiske perioden 2016-2020 har vi programtiltak i Islamabad og 17 distrikter i Punjab-, Sindh- og Khyber Pakhtunkhwa-provinsene. Under er de geografiske områdene der Kirkens Nødhjelp støtter lokale partnere: 

  • Islamabad (Federal Territory)
  • KP Province: Peshawar, Mansehra, Shangla, Kohat og Abbottabad
  • Punjab Province: Rawalpindi, Lahore, Faisalabad, Gujranwala, Multan
  • Sindh Province: Umerkot, Nausheroferoz, Mirpurkhas, Sanghar, Tharparkar, Benazirabad og Thatta

Hvem vi jobber med

Vi har bidratt med nødhjelp i landet siden 1981, og etablerte landkontoret i 2007. Som en følge av vår langvarige tilstedeværelse har vi bygget sterke nettverk med både sivilsamfunnsorganisasjoner og statlige institusjoner som National, Provincial og District Departments, politiet, National Disaster Management Authority (NDMA), Provincial Disaster Management Authority (PDMA), Public Health Engineering Department (PHED), WAT-SAN-celle (Vann og sanitær), osv. 

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og lokalsamfunnene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndigheter.

Tusen takk til alle som støttet TV-aksjonen! Les mer om TV-aksjonen 2014.

Viktige dokumenter