Syria

Vårt arbeid i Syra fokuserer på to ulike temaer: kjønnsbasert vold; og vann, sanitær og hygiene.

Som et resultat av konflikten i Syria trenger rundt 11,7 millioner mennesker flersektoriell humanitær hjelp, og ytterligere 13,3 millioner mennesker (inkludert 5,5 millioner barn) trenger hjelp til beskyttelse. Om lag 6,2 millioner mennesker er fortsatt på flukt innenfor landets grenser, og 5,6 millioner er flyktninger i nabolandene, inkludert Libanon, Jordan og Tyrkia. På grunn av de store befolkningsstrømmene gjennom hele konflikten har ikke de siviles behov bare økt, men de har også blitt mer komplekse grunnet den storstilte ødeleggelsen av infrastruktur, institusjoner og offentlige tjenestetilbud. Dette har hatt en kraftig innvirkning på folks tilgang til grunnleggende forhold som rent vann, helsetjenester, trygge og hensiktsmessige sanitære forhold samt utdanning. Dessuten har de konstante bevegelsene og forflytningene fra ett sted til et annet ført til økt sårbarhet for kvinner og jenter, spesielt når det gjelder forskjellige former for kjønnsbasert vold.

mark34.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har vært beskjeftiget med humanitær hjelp i Syria siden 2012. Operasjonen er ledet av Kirkens Nødhjelps landkontor i Damaskus. Den humanitære hjelpen som blir gitt av Kirkens Nødhjelp i Syria, blir utført av lokale partnere.

Zabadani13474.jpg

Humanitær respons

For å kunne gripe fatt i de humanitære behovene i Syria støtter Kirkens Nødhjelp partnerne i å implementere humanitære programmer i:

  • Kjønnsbasert vold (GBV)
  • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)

Prosjekter innenfor vann, sanitær og hygiene (WASH) inkluderer å sørge for rent vann, reparasjon av ødelagt infrastruktur til vann og kloakk samt å fremme hygienetiltak for å forebygge smittsomme sykdommer. WASH-aktiviteter gjennomføres i lokalsamfunn, bosettinger blant internflyktninger, skoler og helsestasjoner. Som en del av WASH-programmet støtter også Kirkens Nødhjelp partnere i å assistere sårbare husholdninger med å reparere ødelagte tilfluktssteder, der vann, sanitær og hygiene samt beskyttelse står sentralt. Når det er mulig, benytter Kirkens Nødhjelp og partnerne grønn teknologi, for eksempel solcelledrevne brønnpumper. Gjennom lokale partnere sørger Kirkens Nødhjelp også for flersektorielle tjenester for kvinner og jenter som er utsatt for kjønnsbasert vold. Det blir spesielt lagt vekt på å tilby psykiske helsetjenester samt psykososial støtte på trygge og lett tilgjengelige steder.

Hvor vi jobber

Gjennom lokale partnere sørger Kirkens Nødhjelp for humanitær hjelp i store deler av Syria til internt fordrevne flyktninger, folk som har vendt tilbake, vertssamfunn og mennesker berørt av krisen. Dette blir gjort ut fra en vurdering av behov og sårbarhet.