Lokalt og globalt nettverk

Kirkens Nødhjelp er en profesjonell bistandsorganisasjon med kirkelige oppdragsgivere og mandat. Det tverrkirkelige og interreligiøse samarbeidet over hele verden er et fortrinn som gjør oss unike i norsk sammenheng.

Kirkens Nødhjelp ble etablert av norske kirker og menigheter i 1947. Vårt mandat er å redde liv, forandre liv og kjempe for en rettferdig verden. Vi kaller det vårt diakonale oppdrag, forankret i kristne grunnverdier som menneskeverd, ansvar for skaperverket og grenseløs nestekjærlighet. Norske menigheter utgjør fortsatt vår ryggrad, og har for eksempel gjort Fasteaksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon etter TV-aksjonen. Men vår sterke kirkelige identitet gir oss først og fremst en plass i et tverrkirkelig og interreligiøst fellesskap verden over. Tro er et verdensspråk som åpner dører selv i de mest isolerte lokalsamfunn, og felles grunnverdier overskrider religiøse og kulturelle skillelinjer.

Tro til handling

Troen på menneskeverd og likeverd er nettopp et spørsmål om tro, uansett livssyn. For oss i Kirkens Nødhjelp er denne troen forankret i troen på at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det er en tro som ikke kan akseptere at noen mennesker skal fødes, leve og dø i fattigdom, utrygghet og undertrykkelse. Kampen for global rettferdighet er en helt naturlig konsekvens av troen på menneskeverdet. Og det er en tro som krever handling av hver enkelt av oss.

Inkluderende bevegelse

Kirkens Nødhjelp er del av en global bevegelse for rettferdighet. Det er en bevegelse med rom for alle som tror på menneskeverdet og som vil kjempe sammen for en rettferdig verden. Det er plass til alle, uansett etnisk bakgrunn, livssyn, alder, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Fra veldedighet til utvikling

Et fellestrekk for mange av de minst utviklede samfunnene, er at trossamfunnene er de eneste som har autoritet og kapasitet til å organisere mennesker lokalt, nasjonalt og i mange tilfeller også internasjonalt. Veldedighet er en viktig del av trosutøvelsen i alle religioner. Som trosbasert humanitær organisasjon er det naturlig for Kirkens Nødhjelp å arbeide gjennom disse strukturene. En viktig del av dette arbeidet er å utvikle trossamfunnenes kapasitet til å planlegge og gjennomføre bærekraftige utviklingsprosjekter av høy kvalitet.

Religiøs dialog

Som en trosbasert humanitær organisasjon, kan vi gå i dialog om betente tema med religiøse ledere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det gir oss mulighet til å mobilisere mot skadelige tradisjoner, etniske og religiøse konflikter, maktovergrep og miljøødeleggelser. Dette kan vi ikke oppnå i kraft av å være en vestlig bistandsorganisasjon, men som del av den globale trosfamilie. Religiøse ledere har større moralsk autoritet enn politikere i mange samfunn, og vi ser at disse kan være pådrivere for positiv endring.

Globale nettverk

Kirkens Nødhjelp er del av det globale bistandssamarbeidet ACT Alliance, en av verdens fem største humanitære nettverk. ACT Alliance sikrer effektiv koordinering av arbeidet til rundt 130 kirkelige bistandsorganisasjoner. Alliansen er en sammenslåing av katastrofearbeidet til Kirkenes Verdensråd, Det Lutherske Verdensforbund og Kirkens Nødhjelps søsterkirker. Gjennom ACT Alliance jobber vi både med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og beslutningspåvirkende arbeid. ACT Europa koordinerer 17 europeiske medlemsorganisasjoners beslutningspåvirkende arbeid overfor EU gjennom APRODEV.

Kirkens Nødhjelp er dessuten aktiv i en rekke andre internasjonale nettverk, slik som det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad, Ecumenical Advocacy Alliance, Humanitarian Accountability Partnership, samt det internasjonale KFUK/KFUM

Involver din menighet!

Er din menighet del av den globale bevegelsen for rettferdighet? Kirkens Nødhjelp har regionskoordinatorer som kan hjelpe dere i gang over hele Norge. Ta kontakt med din regionskoordinator og finn ut hvordan du kan mobilisere din menighet til kamp for rettferdighet!

Finn en kontaktperson i din region

Vi har en mengde nyttige og spennende ressurser på nett for dere som vil engasjere barn, ungdom og voksne til innsats for en rettferdig verden.

Besøk vår ressursside for kirkene