sør-sudan

Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan har som mål å snu den historisk befestede ubalansen mellom sentrum og perifieri i landet. Vi håper å oppnå dette ved å mobilisere medlemmer av lokalsamfunn til å bli aktive borgere og ved å etablere lokaliserte fredsstrukturer gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, for eksempel kvinnegrupper og trosbaserte organisasjoner.

Anyuak Ring Deng og henne fem år gamle datter Arual bor under åpen himmel, men i trygghet, i en leir for internflyktninger i Warrap i Sør-Sudan. Hit flyktet de som utallige andre familier etter at konflikten blusset opp i desember 2013.
Anyuak Ring Deng og hennes fem år gamle datter Arual bor under åpen himmel, men i trygghet, i en leir for internflyktninger i Warrap i Sør-Sudan. Hit flyktet de sammen med utallige andre familier etter at konflikten blusset opp i desember 2013. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Sør-Sudan er utmattet etter tiår med konflikt som har hatt en ødeleggende virkning på infrastruktur, styring og grunnleggende tjenester. Til tross for den utfordrende konteksten og den stadige trusselen om konflikteskalering, inkluderer våre utviklings- og nødhjelpsplaner fleksibilitet til å tilpasse seg enhver endring. Vi utnytter aktivt styrkene til våre mottakere for tjenesteleveranse, knytter koblinger mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, trosbaserte og lokale/nasjonale myndighetsorganer, og knytter nødhjelp til gjenreising og utvikling. 

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vi sikrer at sårbare lokalsamfunn har bærekraftig tilgang til rent vann og praktiserer forbedret hygiene- og sanitæratferd. Målet er å utvikle lokalt eierskap i form av landsbykomiteer, som står i spissen for deltakende og inkluderende WASH-tiltak. Lokaliserte WASH-tiltak styrker mottakere og gir inngangspunkter for å bygge synergier med fredsbygging, helse og beskyttelse mot kjønnsbasert vold, som har ført til positive resultater med å beholde jenter på skoler, sikrere sanitæranlegg og en reduksjon i vannbårne sykdommer. Vi utvider våre aktiviteter i avsidesliggende områder der konvensjonelle vannforsyningsmetoder, for eksempel fra brønner osv., er vanskelige. 

Fredsbygging

De kontekstuelle utfordringene i Sør-Sudan fører til at våre fredsbyggingstiltak bygger en balanse mellom fredsbevaring på nasjonalt og lokalt nivå. Til tross for den skjøre tilstanden landet befinner seg i, er det sentrale målet til dette programmet å fremme harmoniske relasjoner mellom borgere gjennom inkluderende fredsbyggingsstrukturer på lokalt og nasjonalt nivå, som fungerer som nøytrale foraer for forsoningsprosessen. Vi jobber med lokale myndigheter samt kirker og fredskomiteer, og spesielt kvinner i henhold til UNSCR 1325, som endringsagenter for varig fred, og er en pådriver for valgreform og konstitusjonell reform. 

Reproduktiv helse

Sør-Sudan har en av verdens laveste utviklingsindikatorer og det tegnes et dystert bilde av mødre- og barnehelse. Vår forpliktelse er å redusere mødre- og barnedødelighet ved å levere trygge reproduktive helsetjenester i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner, kirker og de respektive lokale og nasjonale myndighetsorganene for å sikre eierskap, bærekraft og en felles politikk.

Felleskapsbasert lærerutdanning

Kvaliteten på utdanningen og kompetansen til lærere er svært dårlig i landet. Vi har utviklet et felles konsortium med Strømmestiftelsen og OsloMet for å utvikle et omfattende kapasitetsutviklingsprogram for å forbedre tilgang til og kvaliteten på lærerutdanning i Sør-Sudan. Det fullstendige programmet tilbyr lærerutdanning før tjeneste, lærerutdanning i tjeneste, fellesskapsbasert lærerutdanning og akademisk utdanning av pedagoger i et masterprogram.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

28 år gamle Achil Ariik Mayuen henter vann fra brønnen som er boret fem minutter unna huset hennes. Hun bor i et område hvor det ble etablert en leir for internflyktninger og fikk et helt nytt liv etter at brønnen kom.
28 år gamle Achil Ariik Mayuen henter vann fra brønnen som er boret fem minutter unna huset hennes. Hun bor i et område hvor det ble etablert en leir for internflyktninger og fikk et helt nytt liv etter at brønnen kom. Nå trenger hun ikke bruker flere timer hver dag på å hente vann. Datteren hennes får gå på skolen som er etablert i området. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

En langvarig konflikt og mangelen på rutinert ekspertise hemmer beredskapsmekanismer. Derfor er vår beredskapsplan basert på en nedenfra og opp-tilnærming som oppmuntrer lokalsamfunn til å være motstandsdyktige, ta ansvar for å definere sine behov og lede an i responsen. Vi prioriterer WASH-tiltak i vår nødhjelp for å levere passende, relevant, rettidig og tilstrekkelig hjelp til de sårbare ofrene for konflikt og klimaendringer. I tillegg utplasserer vi utstyrslagre i strategiske områder for rask utrulling og distribusjon.

Kjønn- og konfliktfølsomhet, beskyttelse, "Do no harm" og kapasitetsutvikling av kirker og lokale partnere er en avgjørende del av vår respons. Vi samarbeider tett med ACT-forummedlemmer i Sør-Sudan og med FN-koordineringsforaene på både nasjonalt nivå i Juba og på statlig nivå i Warrap, Jonglei og Eastern Equatoria. Vi er lederorganisasjonen i NFI- og WASH-klyngene og deltar i helse- og beskyttelsesklynger. 

Hvem vi jobber med

Vår tilstedeværelse i Sør-Sudan strekker seg tilbake til 70-tallet. For tiden har vi en todelt strategi for å styrke borgernes aktive deltakelse for fred og rettferdig utvikling, der vi jobber med relevante interessenter på lokalt og nasjonalt nivå. På felleskapsnivå jobber vi med mottakere for å bygge lokale strukturer for konfliktdemping ved å forsøke en mulig sammenslåing av tradisjonell og formell myndighet. Nasjonalt jobber vi med Sudan Council of Churches (SSCC), som utgjør et viktig utgangspunkt for en bred fredsbyggingsagenda.

Hvor vi jobber

Nasjonalt jobber vi med våre kirkelige partnere og trosbaserte plattformer for fredsbygging, og gir nødhjelp til konflikt- og naturkatastrofeutsatte stater. Lokalt jobber vi Eastern Equatoria, Warrap State, Greater Pibor Administrative Area.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Catholic Diocese of Torit (CDOT)
  • African Inland Church
  • Episcopal Church of Sudan-Torit Diocese
  • St Monica’s Womens Association
  • Lopit Women and Youth development Organization (LOWYDA)
  • Southern Sudan Youth Participation Agency (SSYPA)
  • Nasjonale og lokale myndighetsautoriteter er viktige partnere, og alle prosjekter blir implementert i samarbeid med disse