Kirkens Nødhjelps blogg

Samstemthet –
i en sammenvevd
verden

I disse dager holder regjeringen budsjettkonferanse for å diskutere hvordan norsk politikk skal innrettes neste år.  Samtidig står Norge og resten av verden i en svært krevende krise, med pandemien COVID-19, som påfører enkeltmennesker og samfunn enorme utfordringer. Vi anerkjenner den innsatsen regjeringen gjør for å minimere de menneskelige og finansielle konsekvensene av pandemien i Norge, og innsatsen for å bidra til utvikling av en vaksine.

Regjeringen Solberg 24. januar 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Men vi i Kirkens Nødhjelp er også svært bekymret for at pandemien er i ferd med å nå menneskene i fattige og svært sårbare land. COVID-19 kjenner ingen grenser. Et utbrudd i fattige og sårbare stater vil være svært alvorlig, og vil kunne få katastrofale kortsiktige og langvarige konsekvenser. Pandemien kan sette den økonomiske og sosiale utviklingen tilbake i mange deler av verden. Forpliktelsen til FNs bærekraftsmål gir et viktig handlingsrom for samstemt innsats for bærekraft og utvikling. Det trengs om verden skal klare å nå FNs globale bærekraftsmål. Verden er mer sammenvevd enn noensinne, noe vi dessverre akkurat nå opplever veldig sterkt på grunn av den pågående koronapandemien.

I møte med fattigdoms- klima- og ulikhetskrisen i verden er det vanlig at den politiske samtalen dreier seg om bistand. Bistand er helt avgjørende for mange land, for marginaliserte grupper og temaområder hvor det er krevende å tiltrekke privat kapital. Men vi kan ikke stoppe ved bistanden. For å få til virkelig store endringer må hele regjeringen på banen og den samlede politikken må trekke mer i samme retning.

Kirkens Nødhjelp har i rapporten “Behov for taktskifte - på tide å innfri samstemthetsreformen” for fjerde gang gjort en gjennomgang av norsk politikk for å se om den trekker i samme retning. Vi håper den vil inspirere statsrådene og departementene til felles innsats.

Rapporten tar for seg ni ulike politikkområder; Oljefondet, investeringer, skatt, gjeld, næringsliv og handel, klima, våpen og likestilling. Vi peker bl.a på at det er behov for å innføre tiltak som samsvarer med klimamålene, legge opp til at Oljefondet skal investere mer i fornybar energi og i utviklingsland, og for at vi må gjennomgå regelverket for våpeneksport.

Det er flott at regjeringen har fått tilbake utviklingsministerposten og nå også en egen bærekraftsminister. Kirkens Nødhjelps rapport viser imidlertid helt tydelig at hele regjeringen må på banen dersom vi skal nå bærekraftsmålene. Alle statsrådene må sikre at det er samsvar mellom eget politikkfelt og utviklingsmålene.

Vi ønsker lykke til på budsjettkonferansen og håper de anbefalte tiltakene for en mer samstemt og bærekraftig politikk blir tatt med når pengebruk og tiltak for 2021 legges. Det er ti år til bærekraftsmålene skal nås, både i Norge og i alle verdens land. Da må all politikk innrettes slik at vi får til dette. Samstemthet er viktigere enn noensinne.