Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til Høyre sitt landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Høyre er åttende parti ut i denne landsmøtesesongen.

Mange afrikanske land har enorme naturressurser, men disse kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Folk fra hele sørlige Afrika krever at myndigheter gjør sitt for å sikre at verdiene blir igjen på kontinentet og fører til fattigdomsreduksjon. Her er daværende leder for kirkerådet i Zambia, Suzanne Matale, i samtale med Alex Grose, direktør av verdens største gruveinvesteringskonferanse. Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp.

Nytt partiprogram skal diskuteres på landsmøtet, og blant endringsforslagene som har kommet inn, er det spennende forslag på bistand, skatt og klima. Vi anbefaler landsmøtedelegatene å stemme for de følgende forslag:

«Videreføre et høyt nivå på norsk bistand.»*

Bistand er fortsatt nødvendig i de fattigste landene. Der er behovene enorme, både for langsiktig utviklingsbistand og nødhjelp, og det er vanskelig å tiltrekke seg private investeringer. Bistanden går også til lokale sivilsamfunnsaktører som stiller myndighetene til ansvar slik at ulikhet, korrupsjon og skatteunndragelse kan bekjempes.

Det er internasjonal enighet om at alle land bør gi minimum 0,7 prosent av BNI til bistand. Ordet minimum tilsier at dette er et gulv, ikke et tak. Landene som bidrar med mindre 0,7 prosent, må opp til dette nivået. Det er ikke FNs anbefaling at  vi som ligger over skal ned til dette minimumsnivået.

Covid-19 har ført til redusert verdenshandel og et massivt fall i investeringer og migranter sine pengeoverføringer. Dette er ikke et godt tidspunkt å gå inn for lavere bistandsnivå.

«Ta initiativ gjennom FN til en internasjonal konvensjon mot skatteunndragelse og for finansiell åpenhet.»**

På verdensbasis går enorme skatteinntekter tapt, grunnet ulovlig kapitalflukt og uønsket skattetilpasning. Dette er penger som burde gått til velferd og utvikling. FNs høynivåpanel for økonomisk åpenhet, ansvarliggjøring og integritet (FACTI) anslår skattetapet globalt til mellom 500-600 milliarder dollar årlig. 2,7 prosent av global BNP hvitvaskes av kriminelle og mellom 1,5 og 2 milliarder dollar betales i korrupsjon årlig.

Norge har støttet arbeidet til FACTI-panelet, noe som er bra og viktig. Under fremleggelsen av panelets rapport i slutten av februar, sa statsminister Erna Solberg at vi behøver mer ansvarliggjøring og åpenhet i det globale finanssystemet. Norge bør derfor ta en lederrolle for å følge opp anbefalingene i rapporten. Panelet etterlyser flere tiltak for å sikre et bærekraftig finansielt styresett. Sentralt i dette er nye globale skattenormer og en internasjonal skattekonvensjon.

«Gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko» ***

Petroleumssektoren står for en stor andel av norske utslipp, men står uten sterke nok tiltak for å få ned utslippene. EU sitt kvotesystem får stadig økt effekt, men Norge må også omstille seg. Dette vil ikke bare kutte utslipp, men det vil senke risikoen i norsk økonomi og vise andre land at noen fossilprodusenter er villige til å gå foran. I tillegg håper vi landsmøtedeltagerne vil gå inn for forslaget om å «Legge sterkere vekt på klimarisiko i statens eierskapsutøvelse.»****Globale utfordringer henger sammen. Derfor må all norsk politikk, både lokal, regional og nasjonal, trekke i samme retning.

 

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

Vi ønsker Høyre lykke til med landsmøtet!  

 

*Forslag 1033. Erstatning for eksisterende punkt på linje 2999.

**Forslag 209. Nytt punkt på linje 517.

*** Dissens 1. Nytt kulepunkt på linje 342.

****Forslag 221. Nytt punkt på linje 534.

Publisert: onsdag 12. mai 2021