Kirkens Nødhjelps programrammeverk 2020–2030 er forankret i organisasjonens globale strategi, Faith in Action, og bidrar til å nå ambisjonene som er satt gjennom FNs bærekraftsmål og de nasjonale strategiene og planene i landene der Kirkens Nødhjelp og partnere er til stede. Programrammeverket svarer også på prioriteringene i Global Strategy for ACT Alliance for 2019–2026 og er formet av resultater, evalueringer og læring fra Kirkens Nødhjelps tidligere programarbeid. Alt Kirkens Nødhjelp gjør omfattes av programrammeverket, og den tiårige tidsrammen sørger for organisatorisk forpliktelse og forutsigbarhet for Kirkens Nødhjelps partnere.

Programrammeverket inneholder seks programmer – kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; klimarettferdighet; klimasmart landbruk og jobbskaping; og ulikhet. Den mengden problemer disse dekker, gjenspeiler mangfoldet i behovene til rettighetshavere og sivilsamfunnet der Kirkens Nødhjelp og partnere er til stede. Det gjenspeiler også nivået på Kirkens Nødhjelps ekspertise innen organisasjonen. Siden det å jobbe med trosbaserte aktører og styrke sivilsamfunnet er en av Kirkens Nødhjelps strategiske prioriteter, har dette blitt hovedtendensen gjennom rammeverket og er presentert som seks tverrgående mål. Disse er formet for å gi styring til og fange opp resultatene fra Kirkens Nødhjelps omfattende partnerskapstilnærming. Hvordan Kirkens Nødhjelp inngår partnerskap, og hvem Kirkens Nødhjelp samordner og samarbeider med, er spesifisert i Kirkens Nødhjelps partnerskapspolitikk.

Kirkens Nødhjelp leverer resultater gjennom sin holistiske tilnærming som utviklingsaktør, humanitær aktør og beslutningspåvirkende aktør. Beredskap og utholdenhet er inkludert i langsiktige utviklingsprogrammer, mens en overgang til tidlig bedring er styrket i humanitære responser, og strukturelle hindre for rettferdige løsninger er tatt stilling til på tvers av alle programmene. I tråd med handlingsplanen for 2030 svarer rammeverket på prinsippet om ikke å la noen stå igjen. Det forsterker også synergiene mellom tematiske områder gjennom integrert programstyring og promotering av samlokalisering av intervensjoner i det samme geografiske området.

Å styrke sivilsamfunnet

Sivilsamfunnet er kjernen i Kirkens Nødhjelps mål om å redde liv og skape rettferdighet. Kirkens Nødhjelp er overbevist om at sterke sivilsamfunnsaktører og et miljø som muliggjør sivilsamfunnet, er forutsetninger for utviklingen av deltakende demokrati, ansvarlig ledelse og sosial rettferdighet.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-05.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-10.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-16.jpg

Utfordringer

I 2019 viste CIVICUS Monitor at 111 land har stengt, undertrykt eller hindret rom for sivilsamfunnet. Flere enn 100 stater har innført lover som innskrenker det juridiske rommet der sivilsamfunnet kan fungere, og bruker ofte nasjonal sikkerhetslovgivning til å begrense ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og muligheten for utenlandske givere til å støtte nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelps respons

Alt av Kirkens Nødhjelps arbeid har til hensikt å styrke sivilsamfunnet og lokale kapasiteter gjennom en rettsbasert tilnærming. Sammen med sine partnere gjør Kirkens Nødhjelp det mulig for rettighetshavere å delta i omskapingen av deres samfunn i solidaritet med andre for å verne om menneskeverd og menneskerettigheter. Kirkens Nødhjelp forsterker sine partneres evne til å delta i formelle og uformelle sivilsamfunnsnettverk, styrker deres organisatoriske og økonomiske kapasitet og øker deres evne til beslutningspåvirkning. Kirkens Nødhjelp styrker også kompetansen til sivilsamfunnspartnerne på områder som er vesentlige for Kirkens Nødhjelps programmer. Kirkens Nødhjelp har utviklet seks tverrgående mål for å styrke sivilsamfunnet, som er integrert i alt vårt programarbeid og tilpasset den aktuelle konteksten:

  • sikre at rettighetshavere er organisert og styrket slik at de kan jobbe sammen for felles interesser
  • holde beslutningstakere og andre ansvarshavere ansvarlig
  • gjøre det mulig for underrepresenterte grupper å delta i beslutningstaking
  • bygge fleraktør-plattformer for samarbeid om samfunnsendring
  • sørge for økt deltakelse av lokale aktører og nasjonale ikke-statlige organisasjoner i humanitær respons
  • styrke partnernes institusjonelle kapasitet

 

På denne måten bidrar Kirkens Nødhjelp til å styrke sivilsamfunnsaktører og deres handlingsrom for å fremme menneskerettigheter og menneskeverd og gjøre det mulig for folk å delta i utviklingen og gjennomføringen av offentlig politikk, utviklingsplaner og humanitær respons.

Kart over Kirkens Nødhjelps intervensjonsområder

Strengthening Civil Socity.png