Dette mener Kirkens Nødhjelp om klima

Rike lands utslipp rammer de fattigste hardt. Vi vil ha en rettferdig klimaavtale.

DETTE ER SAKEN:

Mennesker i fattige land rammes aller hardest av klimaendringene, enda de har bidratt minst til problemet. De er nødt til å forberede seg på mer tørke, flom og ekstremvær. Dette koster penger, og de rike landene bør ta regningen.

DETTE GJØR VI I NORGE:

Kirkens Nødhjelp jobber for å gjøre norsk politikk mer klimavennlig. Vi mener at verdens rikeste land er nødt til å gjøre sitt for å hindre farlige klimaendringer. Vi har hatt flere underskriftskampanjer som viser at det er mange som støtter fattige lands krav om en rettferdig klimaavtale. 

DETTE GJØR VI GLOBALT:

Sammen med partnere jobber Kirkens Nødhjelp for en rettferdig klimaavtale. Det forhandles om en klimaavtale i FN, og vi følger utviklingen tett. Vi støtter våre partnere i både utslippsreduserende tiltak, tilpasningsprosjekter og i å arrangere nasjonale og regionale klimakampanjer.

HVORFOR ER RETTFERDIG KLIMA VIKTIG?

Klimaendringene er urettferdige. Mens verdens rikeste land historisk har sluppet ut mest klimagasser, er det de fattigste landene som i dag rammes hardest. Oppvarmingen av kloden gjør at været blir mer ekstremt. Havstigning, mer langvarig tørke og hyppigere flommer kan gjøre det vanskelig å leve av jorda, slik mange gjør i utviklingsland.

Klimaforskningen viser at vi er nødt til å redusere verdens samlede klimagassutslipp med mer enn 80 prosent i løpet av noen få tiår for å unngå de verste konsekvensene. Samtidig er det ikke riktig å hindre de fattigste i å ta del i utviklingen de trenger. Når ca. en tredjedel av verdens befolkning mangler elektrisitet, kan vi ikke sette et tak på utviklingslandenes utslippsnivå der de er nå. Det er utslippene i den rike delen av verden som er lettest å redusere.

Kirkens Nødhjelp krever en rettferdig klimaavtale som sikrer at rike land bidrar med tilstrekkelige kutt i klimagassutslipp. Samtidig må vi finansiere klimatilpasning i fattige land.

I august 2014 lanserte vi en rapport om Norges ansvar for klimagassutslippene. Les rapporten "Norway's fair share of an ambitious climate effort".

 

FAKTA OM KLIMAENDRINGER

TILPASNING

Klimaet kommer til å forandre seg. Vi ser allerede flere og mer dramatiske flom- og tørkekatastrofer. For å hindre at fattige lider under dette, må vi tilpasse oss ved å bidra til flomsikring, brønner, orkanbeskyttelse med mer. Vi mener at de rike landene må være med på å betale for dette.

FORNYBAR ENERGI

Fattige land har behov for energi for å utvikle seg videre. Rike land bør være med på å betale for fornybar energi i disse landene, slik at ikke deres nødvendige utvikling går på bekostning av vårt felles miljø.

FORPLIKTENDE KLIMAAVTALE

Klimaavtalen må være bindende. Uten dette tror vi mange vil glemme avtalene når lysene skrus av etter klimatoppmøtene.

RETTFERDIG KLIMAAVTALE

De landene som har sluppet ut mest, bør betale den største delen av regningen for skadene som skapes av klimaendringer. Samtidig mener vi at fattige land har rett til videre utvikling og derfor har rett til støtte for å gå over til ren energi.

FATTIGE RAMMES HARDEST

Klimaforskningen slår fast at klimaendringene allerede rammer de fattigste og mest sårbare landene. Typiske utslag er tørke, flom og katastrofer. Siden fattige har færre ressurser til å tilpasse seg og ofte bor i utsatte områder, rammes de hardest.

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: