Kirkens Nødhjelps blogg

Skatt på dagsorden i FN

Globale problemer trenger globale løsninger - internasjonale skatteproblemer er intet unntak. I en tid der multilateralismen er under press, er det desto viktigere å prioritere internasjonalt samarbeid.

Noen av de mest ressursrike landene ligger i Afrika, men disse verdiene kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Folk fra hele sørlige Afrika demonstrerer for å sikre at verdiene blir igjen i landene. Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp.

Norge må støtte forslaget fra Afrika-gruppen

Ett punkt i Hurdalsplattformen har truffet en nerve i det internasjonale samfunnet: Regjeringen vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet. En liten setning med en stor ambisjon om å forandre grunnleggende strukturer som skaper ulikhet.

Hurdalsplattformen ble presentert 13. oktober 2021. I dag, cirka ett år etter, haster diplomater rundt i FN-bygningen i New York. Forhandlingene i FNs andrekomité er i gang – komiteen med ansvar for økonomiske og finansielle spørsmål, blant annet for hvordan verden skal finansiere Bærekraftsmålene. Resolusjonen fra Afrika-gruppen om en FN-konvensjon om skatt omtales som årets “talk of the town”. De afrikanske landene står samlet bak et forslag om å starte forhandlinger om en skattekonvensjon - altså en avtale mellom stater for å finne løsninger på internasjonale skatteproblemer.

Resolusjonsforslaget fra Afrika-gruppen ligger tett opp til nevnte punkt i Hurdalsplattformen. I Norges regjeringsplattform står det riktignok “en konvensjon om økonomisk åpenhet”, men det ligger i kortene at den må handle om både økonomisk åpenhet og skatt. Det finnes i dag to konvensjoner om økonomisk åpenhet: FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og FNs konvensjon mot korrupsjon. Rapporten fra FN-panelet FACTI, satt ned av Norge og Nigeria, konkluderte med at vi trenger en tredje konvensjon – nemlig en som skal løse internasjonale skatteproblemer.

 

Skatt er fundamentet for velferd og utvikling

Verdens 10 rikeste eier like mye som de fattigste 3,1 milliardene i verden, og et flertall av de rikeste betaler nesten ikke skatt. Verden står i en lang rekke kriser, og behovet for finansiering er enormt. I denne situasjonen er det meningsløst at statene ikke får inn alle skatteinntektene de burde fått, fordi selskaper og noen rike enkeltpersoner driver med skatteunndragelse eller uønsket skatteplanlegging.

Hvert år kommer Tax Justice Network med en beregning av hvor mye verdens stater taper på grunn av globalt skattemisbruk. Ifølge beregningen var tapet på 483 milliarder dollar i fjor. Nok til å fullvaksinere hele verdens befolkning mot covid-19 – ikke bare én, men tre ganger. Summen som Tax Justice Network avdekker, er kun toppen av isfjellet. På grunn av mye hemmelighold er det umulig å avdekke all kapital som skulle blitt skattet av.

 

Dagens løsninger funker ikke

Det haster å finne bedre løsninger på de internasjonale skatteproblemene, for dagens løsninger fungerer ikke. Eksempelvis konkluderte FACTI-rapporten med at den globale innsatsen mot ulovlige pengestrømmer er feilslått, og at verktøyene som brukes, er fragmenterte, utilstrekkelige og lite effektive. Til tross for at økonomien blir stadig mer global, finnes det ikke gode nok internasjonale løsninger på de globale skadeproblemene.

Det foregår i dag forhandlinger om nye skatteregler innenfor rammene av OECD, men de er lukkede og konsensusstyrte. Det fører til at de som vil minst, får bestemme mest, og mangel på åpenhet vingeklipper den viktige vaktbikkjerollen sivilsamfunnet vanligvis har i slike prosesser. Ikke minst må utvikling av regler som angår alle land, forhandles fram på arenaer der alle kan delta på likefot.

Verden trenger en juridisk bindende konvensjon som sikrer at verdiene skattlegges der de skapes. Og en slik konvensjon må forhandles fram i FN, eller på en annen åpen og inkluderende arena.

 

Vi trenger en regelstyrt verden

Vi lever i en krevende tid – antidemokratiske krefter er på fremmarsj, og det internasjonale samarbeidet er under press. Men selv om det er vanskeligere enn tidligere å få til internasjonalt samarbeid, er det ikke umulig. Og det er desto viktigere å prioritere arbeidet for globale løsninger i en tid som denne.

Det er rett og slett ikke alle problemer som kan løses av hver enkelt nasjonalstat alene. Klimakrisen, våpenhandel, hullet i ozonlaget og plast i havet er noen eksempler. Når et problem går på kryss og tvers av landegrenser, må statene sette seg ned sammen for å finne felles løsninger. I en stadig mer globalisert økonomi gjelder det i høyeste grad for problemene med skatteunndragelse og uønsket skattetilpasning.

 

Støtten til en skattekonvensjon øker

Det finnes et vell av gode grunner til å støtte en skattekonvensjon. For Kirkens Nødhjelp er medbestemmelse og økt ressursmobilisering to viktige stikkord. I dag deltar ikke fattige land på likefot når skattereglene fremforhandles – det vil de gjøre i FN. Ikke minst vil en skattekonvensjon sannsynligvis bidra til at fattige land vil få større skatteinntekter, og derav mer penger til utvikling og velferdsordninger til sine innbyggere.

Stadig flere aktører har gått ut med sin støtte til en skattekonvensjon. Før valget i fjor samlet 30 norske organisasjoner seg bak kravet til regjeringen om å jobbe for en slik konvensjon. Internasjonalt har 228 organisasjoner underskrevet et brev til støtte for en skattekonvensjon. FNs generalsekretær António Guterres gikk nylig ut med sin støtte til en skattekonvensjon. Det nevnte ekspertpanelet FACTI konkluderte med at det trengs en FN-konvensjon om skatt i sin rapport fra februar 2021. En ny rapport, som Folkerettsinstituttet har skrevet på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, konkluderer med at en juridisk bindende skattekonvensjon kan bli et effektivt verktøy i arbeidet mot skatterelaterte illegitime finansstrømmer.

Under ForUMs utviklingspolitiske spørretime i april i år ble utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim utfordret på arbeidet med en skattekonvensjon av Changemaker. Hun svarte blant annet: “Jeg håper at når det arbeidet internasjonalt kommer up to speed igjen, at det kan lede til en konvensjon. Vi har jo to konvensjoner: Vi har konvensjonen på internasjonal kriminalitet og korrupsjon, som er gode verktøy. Men vi trenger den tredje. “ 

Ja, vi trenger den tredje, vi trenger en konvensjon om skatt og økonomisk åpenhet. Nå gjelder det å bygge en enda bredere internasjonal allianse for dette målet. Første steg på veien for Norge bør være å støtte resolusjonsforslaget om en skattekonvensjon fra Afrika-gruppen.