Kirkens Nødhjelps blogg

Statsbudsjett 2020 - et sannhetens øyeblikk for Ulstein

Kirkens Nødhjelp har store forventninger om at årets statsbudsjett gir et reelt løft for verdens fattige. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har satt en kurs og gitt løfter som vi har applaudert. Nå er det tid for å levere. Presentasjonen av statsbudsjettet blir et sannhetens øyeblikk i så måte.

Dagfinn Høybråten besiktiger prosjekter i Etiopia. FOTO: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Fra fattigdom, sult og utrygghet til økonomisk rettferdighet og frihet. Det er målet for Kirkens Nødhjelps arbeid hver eneste dag. Redde liv og kreve rettferdighet. 

Norge er et land det stilles store forventninger til ute i verden. Vi er kjent for å være en fredsnasjon, dedikert til arbeidet mot fattigdom og urett. Vår statsminister Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for de globale bærekraftsmålene. I Granavolden-erklæringen står det at regjeringens hovedmål i utviklingspolitikken er å bidra til å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Fremdeles lever over 750 millioner mennesker i dag under fattigdomsgrensa.  

Vi forventer flere målrettede tiltak, tiltak som er godt egnet for å løfte sårbare mennesker ut av fattigdom: Vi forventer en klar prioritering av de aller fattigste menneskene og landene, vi forventer økt innsats mot moderne slaveri, for bærekraftig matproduksjon, og for likestilling. Vi forventer at støtten til sivilt samfunn, inkludert lokale organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere økes. I tillegg forventer vi at årets bistandsbudsjett ligger på 1% av BNI, slik regjeringen også har forpliktet seg til. Vi forventer også fortsatt stødig kurs på arbeidet med å hjelpe fattige land med mer bærekraftige skattesystemer.  

Vi har også grunn til å regne med at regjeringen øker innsatsen for å møte klimakrisen. Erna Solberg skriver i VG 1. oktober: «Klimaendringer, tap av natur og forurensning av havene er de tre store miljøutfordringene i vår tid. Vitenskapen er klar. Vi har dårlig tid.» 

Klimakrisen rammer hele verden. Men det er ingen tvil om at fattige mennesker rammes hardest. Somalia er rammet av tørke for fjerde året på rad.  

Utviklingsminister Ulstein har sagt at han er bekymret for klimaendringer og ekstremvær «fordi det som er bygget opp gjennom årtier plutselig og bokstavelig talt kan bli skylt bort». Vi deler denne bekymringen. Vi håper derfor at dette budsjettet blir et modig budsjett, hvor norske klimaambisjoner leder oss inn i en mer klimarettferdig verden. I rapporten «Norway's Fair Share of meeting the Paris Agreement» publisert av Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for Utvikling og Miljø, har Stockholm Environment Institute beregnet at Norge må kutte minst 53% utslipp innen 2030 og bidra med oppimot 65 mrd kroner hvert år med klimafinansiering til fattige land. Ifølge forskerne, er dette Norges rettferdige bidrag til Parisavtalen, basert på våre historisk store utslipp og vår økonomiske bæreevne. 

Norske utslipp har dessverre ikke gått ned i 2018. Som statsministeren sier; vi har dårlig tid. For mange mennesker i Somalia, i Bangladesh, i Mosambik, er klimakrisen en daglig realitet. Vi forventer derfor et klart taktskifte fra regjeringen: Utslippene må raskere ned, et nytt ambisiøst klimamål må settes, og fattige mennesker og land må få hjelp til å håndtere de dramatiske klimakrisene som allerede rammer hardt. De som rammes hardest av klimakrisen i dag er de som har bidratt minst til at den skjer. 

En vellykket utviklings- og utenrikspolitikk er avhengig av et slikt taktskifte. Skal vi nå våre mål om en mer bærekraftig fremtid, hvor fattigdom bekjempes og ingen utelates, må klimakrisen løftes høyt av hele regjeringen. Regjeringen har, i Granavoldenplattformen, forpliktet seg til å følge opp samstemthetsreformen ved å føre en politikk for utvikling der bærekraftsmålene legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning.Det er i dag et gedigent paradoks at Norge er i førersetet for de globale bærekraftsmålene samtidig som utslipp ikke kuttes og klimafinansieringen ligger langt unna Parisavtalens føringer. 

Vi vil gjerne stå sammen om en mer rettferdig verden og venter i spenning på hva regjeringen vil bidra med i 2020.